Comparative Judicial Behavior. Cross-cultural Studies of Political Decision-Making in the East and West. Ed. by Glendon Schubert and David J. Danelski. New York 1969. Oxford University Press. 412 s.

 

Professor Glendon Schubert, känd för sina "domarsociologiska" undersökningar i U.S.A., har utgivit en volym med ett dussin liknande analyser från andra områden, företrädesvis Japan, Filippinerna och Canada. Hur intressanta de enskilda artiklarna än är och hur vederhäftiga de än förefaller i sin metodik vill man kanske hålla med medutgivaren professor Danelski när han i avslutningen fastslår att det mesta arbetet på detta fält alltjämt återstår att utföra. Att den komparativa angreppsvinkeln kan vara givande för att belysa olika problem inom "domarsociologien" skall medges men ibland förefaller de nationella skillnaderna så väsentliga att förutsättningarna för meningsfull jämförelse måste vara små.

S. S.

 

 

Scandinavian Studies in Law 1970. Volume 14. Edited by Folke Schmidt. Sthlm 1970. Almqvist & Wiksell. 266 s.

 

Den nya volymen innehåller liksom tidigare årgångar en rad intressanta och värdefulla uppsatser. Ett nytt bidrag till den ständigt lika aktuella debatten om straffets ändamål och funktion ger Alf Ross i "The campaign against punishment". Andra grundläggande frågor inom straffrätten behandlas i Hans Thornstedts "The beginning and the end of life from the perspective of Swedish criminal law".
    En av uppsatserna rör den centrala folkrätten, nämligen Finn Seyersteds "Diplomatic freedom of communication". Till den internationella processrättens område hänför sig Lennart Pålssons "The institute of lis pendens in international civil procedure" och Lars Welamsons "Comments on the recognition and enforcement of foreign judgments".
    Det kan också noteras att man denna gång bland bidragsgivarna påträffar en icke-nordisk författare, nämligen amerikanen Theodore J. Schneyer, som anlägger vissa principiella synpunkter på svensk statlig företagsamhet i uppsatsen "Administrative responsibility in Swedish public enterprise. The problem of complex goals". De övriga uppsatserna är Magnus Aarbakkes "Unreasonable avoidance of legal rules in Norwegian tax law", Antero Jyränkis "Constitutional aspects of the exercise of the Finnish President's powers as commander-in-chief" och Eero Routamos "What constitutes a traffic accident? The Finnish approach to some definition problems".
    En nyhet i denna årgång är att författarna till de olika uppsatserna presenteras för läsarna i ett särskilt avsnitt, som innehåller deras viktigaste biografiska data.

H. D-s