Philosophie und Rechtswissenschaft. Zum Problem ihrer Beziehung im 19. Jahrhundert. Utg. av J. Bliihdorn och J. Ritter. Frankfurt am Main 1969. Vittorio Klostermann. 184 s. Svkr. 48,45.

 

Föreliggande samlingsvolym är resultatet av en serie konferenser kring temat 1800-talets filosofi, som ägt rum inom ramen för ett större, åt 1800-talet i allmänhet ägnat forskningsprojekt finansierat av den tyska Fritz Thyssen Stiftung. Boken är delad i avsnitt, av vilka det första i tre artiklar behandlar Kants inflytande på 1800-talets rätts- och statslära — ett sedan länge genomdiskuterat ämne. Till stor del är bidragen också sammanfattningar av forskningsläget med vissa egna tolkningsförslag av författarna. Det andra avsnittet, som i fyra artiklar avhandlar abstraktion och systematik i 1800-talets rättsvetenskap mot bakgrund av den allmänfilosofiska utvecklingen, bjuder mer av idéhistorisk originalvara. Den — något utanför den angivna ämnesmässiga ramen fallande — analys av vetenskaplighet och systematiseringssträvanden i 1500-talets rättsvetenskap som presenteras av H. E. Troje lämnar intressanta kompletteringar till efterkrigstidens omfattande och för förståelsen av betydelsefullt ännu levande juridiskt gods väsentliga forskning kring det juridiska systembegreppet och den allmänna vetenskapsteoriens inflytande på rättsvetenskapens metoder; man beklagar blott att författaren i så hög grad inskränkt sig till att diskutera tyska resultat. Givande och självständiga är också F. Kambartels översikt över begreppen "System" och "Begrundung" som filosofiska arbetsinstrument hos och före Kant, W. Wilhelms Savigny-studie och H. Coings bidrag till ett eljest ganska genomarbetat ämne, systembegreppet hos Ihering.                                          S. S.

 

 

 

JOHN HENRY MERRYMAN. The Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America. Stanford, Calif. 1969. Stanford University Press. 172 s. $ 8,95.
    I förordet till sin översikt över karakteristiska drag hos de kontinentaleuropeiska och latinamerikanska rättssystemen — de system som med en vilseledande term alltjämt betecknas som "civil law" (till skillnad från "common law") — säger professor Merryman, att arbetet är alltför elementärt för att kunna intressera professionella komparatister. Det är en överdrift i blygsamhetens tecken; det finns gott om goda iakttagelser och träffande omdömen i denna korta men innehållsrika bok. Vill man lära känna sitt eget rättssystem i stort, är det ofta lämpligast att konsultera en god observatör som ser det utifrån. Merryman är en sådan observatör, och hans iakttagelser är väl värda att läsas och begrundas, även om de inte lägger några mer märkliga nyheter till porträttet av the "civil law".                                                                S. S.