Narkotikalovgivningen i Danmark. I 1969 blev straffen for alvorligere narkotikakriminalitet skærpet, således at den nu kan gå op til fængsel i 6 år, se SvJT 1970 s. 499. Her omtaltes det også, at Østre Landsret i marts 1970 i enaf de første ankesager om den ny lovbestemmelse fastsatte straffen for indførsel af ca 60 kg. hash fra Tyrkiet til Danmark til fængsel i 2 år 6 måneder. En anden person, der havde hjulpet med afsætningen af 15 kg. af dette kvantum og som desuden havde indført 8 1/2 kg. råopium med henblik på videresalg blev idømt 3 års fængsel. Denne sag blev som den første efter lovændringen forelagt Højesteret, der i august 1970 forhøjede straffen for begge tiltalte til fængsel i 4 år. Samtidig pådømte Højesteret en sag mod en ung dansker, der havde solgt ca 20 kg. hash til forskellige ukendte købere med en fortjeneste på ca 4 000 kr. Såvel byret som landsret havde fastsat straffen til fængsel i 1 år 3 måneder. Højesteret forhøjede den til fængsel i 2 år, men tog dog herved hensyn til, at den tiltalte tidligere var straffet for berigelsesforbrydelser. — I januar 1971 har Højesteret skærpet straffen over to udlændinge, der havde importeret LSD til Danmark.
    Til trods for at Højesteret endnu kun har taget stilling til ganske få narkotikasager, synes der dog at være grundlag for at konstatere, at retten anlægger et strengere synspunkt end de underordnede instanser.
    I december 1970 var problemerne omkring narkotikamisbruget genstand for en bred debat i det danske Folketing. Det formelle udgangspunkt var 1. behandling af et lovforslag om ændring af narkotikalovgivningen, men debatten angik mindst lige så meget de sociale foranstaltninger m. v., som alle anser for nødvendige. Mens forhøjelsen af strafferammen i 1969 til 6 år fængsel gav anledning til adskillig diskussion, var der nu stort set enighed om dens berettigelse, men på den anden side ikke noget ønske om forhøjelse. — Under debatten kom man også ind på den kritik, der fra forskellig side i de andre nordiske lande har været rejst mod Danmarks behandling af narkotikaproblemerne. Justitsminister Thestrup oplyste i den anledning, at han få dage tidligere havde drøftet spørgsmålet på et nordisk justitsministermøde. Han fremhævede, at man under disse drøftelser fra svensk side meget klart havde givet udtryk for den grundindstilling, som man også hidtil havde haft i Danmark, nemlig at politiets og de øvrige retshåndhævende myndigheders indsats bør koncentreres om at ramme udbrederne af narkotika og i første række den mere organiserede handel, mens den samfundsmæssige indsats over for brugerne ikke bør have karakteren af straf, men derimod af socialpædagogisk og medicinsk hjælp. Der havde været enighed om, at en tilbageholdende straffekurs over for brugerne ikke måtte fortolkes som en akcepterende samfundsmæssig holdning til narkotikabrug, heller ikke til hashbrug.                                                                                       I. M. P.