E. L. PIESSE och J. GILCHRIST SMITH. The Elements of Drafting. 3 uppl. London 1965. Stevens & Sons. 114 s. Skr. 25,20.

 

Trots att den har flera år på nacken förtjänar Piesses och Smiths koncisa men konkreta och illustrativa handbok i avtalsskrivning att omnämnas. Läsning av engelska avtalstexter tillhör de verkligt mödosamma uppgifter som även svenska jurister i stigande omfattning måste underkasta sig. Om tolkningen av sådan text finns många goda framställningar; det föreliggande lilla arbetet belyser frågorna s. a. s. från den andra sidan, ger motiv — som förvisso inte alltid är helt rationella — för dispositionsvanor och tekniska förfaranden som kan förefalla en läsare ytterligt förvirrande. Därigenom torde arbetet också vara till nytta för den första "grovtolkningen" av avtalstexter från den engelska rättsvärlden.

S. S.

 

 

DAVID NAPLEY. The Technique of Persuasion. London 1970. Sweet & Maxwell. 90 s. 18 sh.
Engelsk domstolsprocess har en mäktig dragningskraft på kontinentala jurister genom sin dramatik, sin pompa och kanske också sin förmåga att inge tilltro till den rättvisa som skipas. Området är å andra sidan svårbemästrat genom sin enorma rikedom på egenartade teknikaliteter. Napleys lilla bok ger en koncis och vederhäftig översikt över processen och dess förlopp sedda från advokatens synpunkt. Det är åtskilliga eljest svårbegripliga inslag som här sättes in i ett sammanhang där de ter sig mer rationella och begripliga än när de ses utifrån.

S. S.