Ny Justisminister i Norge. Justisminister Oddvar Berrefjord er født i 1918. Han har vært aktiv i arbeiderbevegelsen siden han som gymnasiast kom med i Arbeidernes Ungdomsfylking. Fra 1963 har han vært medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Fra 1963 til 1968 var han formann i Telemark Arbeiderparti. Han har vært aktiv i kommunalpolitikken siden 1964, da han kom med i Skien bystyre. I 1968 ble han valgt til fylkesordfører i Telemark.
    Berrefjord har juridisk embetseksamen fra 1941. Han har vært dommerfullmektig og politiadjutant i Telemark. Fra 1960 til 1966 var han statsadvokat og fra 1966 lagdommer i Agder.

P. L.

 

Ny dommer i Norges Høyesterett. Til høyesterettsdommer fra 1. januar 1971 er utnevnt fru Ragnhild Elisabeth Schweigaard Selmer.
    Høyesterettsdommer Schweigaard Selmer er født i 1923, ble student i 1942 og cand. jur. i 1949. Hun ble ansatt som sekretær i Justisdepartementet 1950. Deretter var hun dommerfullmektig i Onsøy fra 1950 og i Asker og Bærum fra 1952 før hun vendte tilbake til Justisdepartementet som sekretær i 1955. Hun ble utnevnt til byråsjef i 1962, og i 1965 ble hun skifteforvalter i Oslo. Fra 1965 til 1970 var hun statsråd (Justisdepartementet) i regjeringen statsminister Borten.

P. L.

 

Bötesförvandling i U.S.A. Supreme Court har detta år enhälligt förklarat det strida mot Förenta Staternas författning att låta frihetsstraff träda i stället för böter enbart på grund av den bötfälldes oförmåga att betala. Detta strede mot principen om likhet inför lagen. Författningen, uttalade Justice William Brennan, förbjuder staterna att å ena sidan låta dem som kan betala slippa undan med böter och å andra sidan låta fattiga på grund av sin fattigdom drabbas av frihetsstraff. Därmed har Supreme Court starkt begränsat de amerikanska domstolarnas möjlighet att fortsätta sin praxis att döma till "30 dollars eller 30 dagar". Brennan föreslog i sitt votum andra sätt, bland dem avbetalning. Saken hade bragts under Supreme Courts prövning av arbetaren Preston A. Tate, som dömts att böta 425 dollars för 9 trafikförseelser, men sänts till ett jordbruksfängelse när han icke kunde betala.

I. S.