HERBERT J. BECHER. Wörterbuch der deutschen und spanischen Rechts- und Wirtschaftssprache (Del 1). München 1971. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. 1 000 s. DM 96,00.

 

Det har tidigare i bl. a. Svensk Juristtidning erinrats om att juridiska ordböcker med översättning till eller från svenska hör till rariteterna och att det finns ett klart behov av att söka skaffa fram hjälpmedel för svenska jurister, då det gäller att överföra de svenska juridiska begreppen till främmande språk eller att — vice versa — förstå innebörden av de juridiska termerna på det främmande språket. Medan vi sålunda ännu har mycket ogjort på detta område, så kan det konstateras, att man i andra länder har tillgodofört marknaden många synnerligen väl genomarbetade och nyttiga ordböcker med just juridisk terminologi.
    Nyligen har det för många språkligt intresserade jurister välkända bokförlaget C. H. Beck, München, utgivit ett nytt väsentligt bidrag på ordboksmarknaden, utgörande det just nu sannolikt mest omfattande verket i vad avser jurist- och handelstermer översatta från spanska till tyska. Man finner där också närstående begrepp och ordvändningar av speciellt intresse i förevarande sammanhang. Ordboksförfattaren har i första hand inriktat sig på den juridiska och handelstekniska terminologien i spansk rätt men även beaktat varianterna i vissa latinamerikanska lagar. Dessutom har han upptagit en del ord och uttryck, som förekommer i kanonisk rätt.
    Var och en, som kommit i kontakt med ett ordboksarbete, måste säga sig, att vad som här har åstadkommits är en prestation utöver det vanliga och väl värd att uppmärksammas av de jurister och translatorer, som till äventyrs kan ha nytta av en god uppslagsbok med spanska och tyska juridiska och handelsrättsliga termer. Och kanske alldeles särskilt, när man fått besked om att ord-

 

9 A. a. s. 31.

 

480 Litteraturnotiserboken kommer att redan detta år efterföljas av en andra del, där de tyska orden överförts till spanska.
    Det lärer väl finnas några jurister i vårt land, som kan ha intresse för och användning av det spanska språket vid sina förbindelser med den del av världen, där spanska talas, skrives och läses.
    Beck's förlag har tidigare i serien "Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache" utgivit liknande ordböcker med jurist- och handelstermer på franska, italienska och ungerska överförda till tyska och omvänt från tyska till de angivna språken. Under utarbetande är ytterligare två ordböcker i samma serie, nämligen på holländska och tyska samt engelska och tyska. När får vi liknande ordböcker, där svenska juristtermer överförts till främmande språk och vice versa?

Torild Backe