Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Ansökningar om anslag från stiftelsen, avseende innevarande års utdelning, bör före 1 okt. 1971 insändas till stiftelsens sekreterare, advokat Lennart Reuterwall, Sveriges Advokatsamfund, Kammakargatan 10, 11140 Stockholm.

 

Svensk avdelning av International Law Association avhöll sitt ordinarie årsmöte i Stockholm den 2 juni 1970. Efter genomgång av stadgeenliga ärenden följde en orientering av prof. Haroldo Valladao från Rio de Janeiro angående "International Punishment of the New Sea and Air Piracy".
    Samtliga styrelseledamöter omvaldes, varför styrelsens sammansättning blev följande: adv. Bertil Ahrnborg, adv. Nils Berglund, utrikesrådet Hans Blix, prof. Hilding Eek, prof. Jan Hellner, prof. Lars Hjerner, skeppsredaren Emanuel Högberg, utrikesrådet Love Kellberg, hovrättspresidenten Gunnar Lagergren, direktören Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, adv. Claës Palme, presidenten Sture Petrén, hovrättspresidenten Sten Rudholm och landshövdingen Gunnar von Sydow. Ordf. är presidenten Petrén och v. ordf. adv. Palme. Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Klas G. Kleberg.
    Föreningen hade vid årsskiftet 140 medlemmar.

 

Svensk Förening för Internationell Sjörätt höll sitt ordinarie årsmöte den 28 maj 1970 i Stockholm. Dispachören Kaj Pineus redogjorde därvid för det konventionsförslag angående kombinerade transporter som antogs vid Comité Maritime Internationals konferens i Tokyo 1969. Vid årsmötet behandlade vidare justitierådet Erik Hagbergh frågan om Haag-Visby-reglernas inarbetande i sjölagen.
    Beträffande föreningens verksamhet i övrigt under året må nämnas, att föreningen utarbetat och avgivit svar på en från UNCTAD utsänd och genom utrikesdepartementet föreningen tillställd questionnaire rörande olika rättsliga aspekter på konossement.
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Sture Petrén, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf., dispachören Kaj Pineus, hedersordf., assuransdirektören Niklas Kihlbom, direktören Torsten Andersson, direktören jur. dr Nils Grenander, hovrättsrådet Allan Björklund, adv. Claes Palme, hovrättspresidenten Sten Rudholm, prof. Kurt Grönfors, direktören Per Erik Hedborg, direktören Rainer Hornborg, direktören Lorenz Zetterman, adv. Lennart Hagberg, rådmannen Mats Hilding och rättschefen Ulf Nordenson. Sekr. och kassaförv. är adv. Palme.
    Föreningen hade vid årsskiftet 129 medlemmar.

 

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen har under år 1970 haft en styrelse bestående av hovrättsrådet Gustaf Petrén, ordf., lagmannen Per-Erik Furst, v. ordf., förbundsdirektören Jan-Henrik Björck, sekr., adv. Bertil Ahrnborg, direktören Gunnar Lundberg, bankjuristen Jon Lindgren samt sekreteraren Uncas Serner.
    I samband med årsmötet anordnades en debatt om domartillsättning med inledning av hovrättsassessorn Brita Sundberg-Weitman och bl. a. statssekreteraren Ove Rainer som deltagare. Den 9 nov. anordnade avdelningen i samarbete med Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund en debatt om rättssäkerheten och en reformerad rättshjälp. Debatten inleddes av rättschefen Hans-Olov Stark, lagmannen Per-Erik Furst och adv. Göran Luterkort.
    Föreningens medlemsantal utgör cirka 220.

 

Nordisk förening för rättssociologi har till syfte att främja rättssociologiskforskning och undervisning.

 

32—713005. Svensk Juristtidning 1971

 

498 Notiser    Styrelsen bestod under 1970 av amanuensis, jur. lic. Britt-Mari Persson Blegvad, ordf., universitetsadjunkt, cand. psyk. Berl Kutschinsky och lektor, cand jur. Preben Wolf, Danmark, kanslichef, jur. dr Antero Jyränki och prof. Paavo Seppänen, Finland, prof. Thor Vilhjalmsson, Island, amanuensis, cand.jur. Per Norseng och prof. Vilhelm Aubert, Norge, prof. Per Stjernquist och hovrättsrådet Carl Fredrik Hadding, Sverige.
    Föreningen höll ordinarie föreningsmöte den 12 dec. 1970. Vid detta möte omvaldes Berl Kutschinsky, Per Norseng och Thor Vilhjalmsson. Till nya ledamöter valdes fuldmægtig, cand. jur. Jørgen Jepsen, Danmark, jur. lic. Raimo Lahti och pol. kand. Risto Jaakkola, Finland, forskningsstipendiat, cand. psykol. Siri Næss, Norge, prof. Per Olof Ekelöf och jur. lic. Åke Saldéen, Sverige. Till ordförande omvaldes Britt-Mari Persson Blegvad.
    I samband med föreningsmötet höll föreningen ett sammanträde, där temat "Rattfylleri, rättvisa och generalprevention" diskuterades. Debatten inleddes av direktör Rune Andreasson, Stockholm, universitetslektor Helge Kvamme, Oslo, docent Kettil Bruun, Helsingfors, och doktor Niels Reisby, Köpenhamn.
    Föreningen har 1970 utgivit en rapport från den tredje nordiska forskarkonferensen i rättssociologi, som hölls i Lysebu i december 1969: Jette Møller Nielsen (red.), Retssociologi i Norden II, 130 s., i serien Nyt Fra Samfundsvidenskaberne 24, København 1970. Rapporten, som innehåller de viktigaste föredragen och inläggen från konferensen, kan köpas genom bokhandeln för 18 dkr. Man planerar att utarbeta en mindre rapport från mötet i december.
    För övrigt kan nämnas, att föreningen planerar att hålla en rättssociologisk forskarkonferens i Åbo den 20—22 aug. 1971.
    I december 1970 hade föreningen 277 medlemmar. Av dessa var 74 svenskar. Ytterligare upplysningar om föreningens verksamhet kan fås genom dess sekreterare, cand. jur. Kirsten Gamst-Nielsen, Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen, Jul. Thomsens Pl. 10, 1925 Köpenhamn V, Danmark.