Svenska samfundet för jämförande rättsforskning sammanträdde den 7 dec. 1970, då hovrättsassessorn Hans Danelius höll föredrag över ämnet "Europarådskonventionen om de mänskliga rättigheterna och dess betydelse för europeisk lagharmonisering. Några exempel".
    Samfundets styrelse organiserade det svenska deltagandet i den åttonde internationella kongressen för komparativ rätt i Pescara i augusti 1970 och utgav av trycket de svenska nationella rapporterna till kongressen (nr XII i serien Acta Instituti Upsaliensis Iurisprudentiae Comparativae).
    Samfundets styrelse består av prof. Åke Malmström, ordf., justitierådet Torwald Hesser, prof. Lars Hjerner, jur. kand. John Leinmark, hovrättsrådet Gustaf Petrén, prof. Lennart Pålsson och prof. Stig Strömholm, sekr.
    Samfundet, som är anslutet till Association internationale des sciences juridiques, har 81 medlemmar.

 

Sjörättsföreningen i Göteborg höll ordinarie vårsammanträde den 14 april 1970. Prof. Erling Selvig höll därvid föredrag om "Containerkonossement och remburser". Ordinarie höstsammanträde ägde rum den 4 nov. 1970, varvid hovrättsassessorn Christer Rune presenterade sjölagskommitténs nya betänkande om sjöpanträtt och fartygshypotek.
    Föreningens styrelse har under år 1970 utgjorts av prof. Kurt Grönfors, ordf., direktören Niklas Kihlbom, v. ordf., assuransdirektören Per Erik Hedborg, kassaförv., och borgmästaren Gösta Wilkens. Lars Gorton har tjänstgjort som sekr.
    Under verksamhetsåret har i Handelshögskolans skriftserie (skrifter utgivna i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg) utsänts tre skrifter till medlemmarna, nämligen Lena Sisula, Containerklausulen i Haag-Visby-reglerna, Cargo Insurance and Modern Transport, utg. av Kurt Grönfors, samt Jan Ramberg, Cancellation of Contracts on account of War and similar Circumstances (doktorsavhandling).
    Föreningen har 257 medlemmar, därav 21 stödjande medlemmar.

 

Svenska Kriminalistföreningen höll ordinarie årsmöte den 9 april 1970. Vid årsmötet diskuterades ämnet "Den framtida anstaltsvården". Diskussionen inleddes av ordföranden i kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården, justitierådet Ingrid Gärde Widemar.
    Föreningens styrelse, som omvaldes vid årsmötet, har under 1970 bestått av justitierådet Carl Holmberg, ordf., riksåklagaren Holger Romander, v. ordf., adv. Valborg Lundgren, generaldirektören Torsten Eriksson, prof. Hans Thornstedt, kriminalvårdsdirektören Gunnar Marnell, prof. Knut Sveri, bitr. häradshövdingen K. V. Modigh, byråchefen Esbjörn Esbjörnsson, skyddskonsulenten Georg Fitinghoff, hovrättsassessorn Karin Ringberg och docenten Karl-Erik Törnqvist.
    Föreningen har 438 medlemmar.

 

Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm sammanträdde den 15 juni 1970 då byråchefen Cecil Hammarberg redovisade en kriminalstatistisk undersökning kallad "Våldsbrottsligheten under 1960-talet". Vid ett sammanträde den 9 dec. inledde universitetslektorn Sten Rönnberg diskussion över ämnet "Beteendeterapi inom kriminalvården — en ny behandlingsväg?"
    Sällskapet har en möteskommitté som under året bestått av kriminalvårdsdirektören Gunnar Marnell, prof. Knut Sveri och departementssekreteraren Ulla Larsson.

 

Kriminalpolitiska sällskapet i Skåne har under 1970 hållit endast ett sammanträde nämligen den 25 nov. då universitetslektorn jur. dr Hans Klette i egenskap av expert i kommittén för utredning av trafiknykterhetsbrott redogjorde för förslag till ny rattfyllerilag.
    Sällskapets arbetsutskott har under året bestått av leg. läkaren Ingrid Gottfries, sammankallande, samt kriminalvårdsinspektören Oscar Ahlborg, hovrättsrådet Per Ryding, rådmannen Nils-Erik Sellert och adv. Görel Nordqvist.