502 NotiserStockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde till ordinarie årsmöte den 2 juni 1970. Efter årssammanträdet företogs med buss en studieresa till fångvårdsanstalterna i Österåker och Norrtälje. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund hade den 9 febr. gemensamt sammanträde varvid adv. Göran Luterkort kåserade över ämnet "Hur processar vi egentligen?" Den 3 dec. sammanträdde föreningen och åhörde ett föredrag avdocenten Nils Jareborg över ämnet "Centrala problem i uppsåtsläran".
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Georg Ericsson, ordf., rådmännen Wilhelm von Schéele, v. ordf., Sten Kjellgren, Gunvor Wegnelius och Sven Törnlund, sekr. och kassaförv., t. f. rådmannen Mikael af Geijerstam, klubbm., samt assessorn Anna Maria Eek.
    Föreningen har under 1970 haft 83 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges auditörer sammanträdde till ordinarie årsmöte den  5 sept. 1970. Justitieombudsmannen Gunnar Thyresson redogjorde därvid för militärstraffsakkunnigas förslag "Militära straff- och disciplinmedel" (SOU 1970: 31), varjämte psykologen vid försvarsstaben fil. kand. Bertil Wolff talade om "Narkotikaproblem inom försvaret".
    Styrelsen utgörs av auditörerna Ingvar Ågren, Sthlm, ordf., Frans Victor, Östersund, v. ordf., Åke Asp, Sthlm, sekr. och kassaförv., Ragnar Grönwall, Kristianstad, och Göran Åström, Norrköping.
    Föreningen har 74 medlemmar, varav 67 aktiva och fem passiva medlemmar samt två hedersledamöter.

 

Föreningen Sveriges Statsåklagare höll årsmöte den 13 okt. 1970. Därvid diskuterades bl. a. utredningsverksamheten i kvalificerade brottmål.
    Föreningens styrelse utgörs av överåklagaren Berndt-Erik Berndtsson, ordf., samt länsåklagarna Sten Styring, v. ordf., Brynolf Wendt, sekr., Robert Clementz, Erik Lindström och K. G. Olsson.
    Föreningen har 33 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges Länspolischefer har under 1970 sammanträtt fyra gånger. Årsmöte hölls i Kalmar den 3 och 4 juni 1970. Såsom styrelse har under året fungerat länspolischeferna Anders Holmström, ordf., Bertil Ankar, v. ordf., Christer Horn af Rantzien, sekr., Lennart Palmér och Karl-Gustaf Ståhl.
    Medlemsantalet är 27.

 

Föreningen Sveriges polismästares styrelse består av polismästaren Göte Friberg, Helsingborg, ordf., polisöverintendenten Åke Hasselrot, Sthlm, v. ordf., polismästaren Harald Erling, Västerås, polismästaren Bertil Finnberg, Malmö, polisintendenten Nils Holst, Umeå, polisassessorn Uno Lindgren, Göteborg, kassör, polismästaren Lennart Medin, Gävle, och polissekreteraren Bengt-Åke Nylander, Uppsala. Som sekr. har fungerat polisintendenten Jan Larsson, Helsingborg.
    Föreningens årsmöte ägde rum i Falun den 20—21 maj 1970. Förutom vid detta tillfälle har styrelsen haft fem sammanträden, varjämte föreningens sju sektioner sammanträtt vid två tillfällen.
    Föreningen har under verksamhetsåret haft 197 medlemmar.

 

Bankjuristernas Förening har under år 1970 sammanträtt 5 gånger, nämligen den 26 febr., 9 april, 28 maj, 8 okt. och 10 dec. Föredrag har hållits av bankdirektören Lars Fogelklou över ämnet "Kapitalskatteberedningens betänkande, främst vad avser arvs- och gåvoskatt", av bankdirektören Konrad Lundberg över ämnet "Den svenska valutaregleringen", av prof. Stig Strömholm över ämnet "Tre årgångar Dalloz — fransk rätt som samhällsspegel", av prof. Knut Rodhe över ämnet "Strövtåg på den internationella bolagsrättens område" samt av prof. Håkan Nial över ämnet "Förslag till ny aktiebolagslag".
    Föreningens styrelse utgöres av Gunnar Henriz, ordf., P. G. Persson, v. ordf., Bertil G. Bylund, sekr., Ebbe Wikmark, referent, Rune Jansson, klubbm., samt Henrik von Krusenstjerna.
    Antalet medlemmar i föreningen är 187.

 

Bolagsjuristernas förening har under år 1970 hållit två sammanträden. Den ordinarie årssammankomsten ägde rum den 29—30 maj 1970. Föreningens medlemmar bereddes därvid tillfälle att besöka Saab-Scanias och Astras an-

 

Notiser 503läggningar i Södertälje. Vid sammanträdet höll direktören Thomas Hagdahl, Sveriges Industriförbund, föredrag under rubriken "Utblick och insyn — bolagsrätten just nu". Vid ett höstsammanträde den 20 nov. 1970 behandlades aktuell lagstiftning, aktiebolagslagen samt aktiebolagsutredningens och samarbetsutredningens betänkanden, därvid inledningsanföranden hölls av statssekreteraren Ove Rainer, prof. Håkan Nial, auktoriserade revisorn Per V. A. Hanner och konsumentombudsmannen, hovrättsassessorn Sven Heurgren.
    Föreningens styrelse utgöres av ombudsmannen Stig Nystrand, Sundsvall, ordf., direktören Yngve Orrmell, Sthlm, v. ordf., bitr. ombudsmannen EvaLindenfors, Örnsköldsvik, sekr., ombudsmannen Alf-Erik Norén, Västerås, kassör, och ombudsmannen Bengt Friman, Norrköping, klubbm.
    Antalet medlemmar i föreningen var vid 1970 års utgång 175.