Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under verksamhetsåret 1970/71 sammanträtt fyra gånger. Styrelsen har utgjorts av assessorn Carl Nisser, ordf., assessorn Ulla Stigenberg, v. ordf., fiskalen Bo Wiegert, sekr.o ch kassaförv. t. o. m. den 31 dec. 1970, fiskalen Jan-Eric Nordahl, sekr. och kassaförv. fr. o. m. den 1 jan. 1971, samt assessorn Lars Åhlén och fiskalen Thomas Stahre.
    Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge höll årsmöte den 16 dec. 1970. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1970/71 valdes assessorn Rune Håkansson, ordf., assessorn Torsten Lundquist, v. ordf., fiskalen Claes Eklundh, sekr. och kassaförv., samt assessorn Mari-Ann Jönsson och fiskalen Göran Regner.
    Föreningen har omkring 60 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under verksamhetsåret 1970 sammanträtt tre gånger. Styrelsen har utgjorts av adj. led. Jan Bökmark, ordf., fiskalen Bengt Ollfors, v. ordf., fiskalsaspiranten Eva Tunhammar-Hahn, sekr. och kassaförv., adj. led. Gunnar Dyhre och fiskalen Jean Andréasson.
    Sedan Bökman och Eva Tunhammar-Hahn avgått den 16 dec. 1970, har till ny ordf. utsetts adj. led. Elisabeth Palm samt till ny sekr. och kassaförv. fiskalsaspiranten Gunnar Kihlgren.
    Föreningen har omkring 60 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister i hovrätten för Övre Norrland har under år 1970 sammanträtt tre gånger. Årsmöte hölls den 27 jan. 1970. Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av assessorerna Jan Zingmark, ordf., och Olof Forssberg, sekr., samt fiskalen Gunnar Sjöblom, kassaförv.
    Föreningen har omkring 25 medlemmar.

 

Juristföreningen i Stockholm sammanträdde den 15 nov. 1970. Förutom föreningsangelägenheter förekom därvid föredrag av prof. Stig Jägerskiöld över ämnet "Love Almquists katastrof 1851".
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Sture Petrén, ordf., adv. Åke Svenson, v. ordf., ombudsmannen Pelle Wirseen, sekr. och kassaförv., rådmannen Gunnel Agvald, bankdirektören Gunnar Henriz, adv. Gunnar Ehrner, direktören Arne Hallström samt prof. Håkan Nial.
    Medlemmarnas antal uppgår till 220.

 

Juristklubben i Linköping har under 1970 hållit fyra sammanträden. Den 19 mars kåserade länsarkitekten Birger Gustavson, Linköping, över ämnet "Den samordnade länsplaneringen — det framtida Östergötland". Den 21 april hölls årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna talade prof. Bertil Bengtsson över ämnet "Skadeståndsrätten i omvandling, något om ett länge väntat lagförslag". Den 12 nov. inledde rättschefen Hans-Olov Stark och adv. Bengt Hesser en diskussion om den aktuella reformen av samhällets rättshjälp. Den 27 nov. hölls höstfest.
    Under verksamhetsåret 1970/71 utgöres styrelsen av förste länsassessorn Nils Arfwidsson, ordf., assistentåklagaren Gunnar Huge, v. ordf. och kassör, samt rättshjälpsjuristen Inger Persson, sekr. och klubbm.
    Klubben har cirka 100 medlemmar.

 

Jönköpings Juridiska Förening har under 1970 hållit två sammanträden. Vid årsmötet den 24 april förekom föredrag av prof. Bertil Bengtsson över ämnet "Skadeståndsrätten i omvandling, något om ett länge väntat lagförslag". Den 16 nov. hölls sammanträde på Munksjö AB i Jönköping, varvid adv. Olof Lindgren höll föredrag över ämnet "Miljöskyddslagstiftningen i praktisk tilllämpning, en redovisning av fyra industrier tillhörande Munksjö AB", varefter deltagarna besåg bolagets sedimenteringsanläggning.

 

Notiser 507    Föreningens styrelse utgöres av adv. Bengt H. Skantze, ordf., förste länsassessorn Ragnar Forss, v. ordf., presidenten N. Erik Åqvist, lagmannen Bertil Höijer, häradshövdingen Sven Ruhe, hovrättsassessorn Carl Odencrants, länsåklagaren Kjell Stenberg, rådmannen Lennart Sjögreen, landskamreraren Erik Lilliesköld och bankjuristen Hans Weltenius, kassaförv.
    Antalet medlemmar uppgår till omkring 150.