Uppsatser i försäkrings- och skadeståndsrätt 2. Sthlm 1971. Juridiska föreningen vid Stockholms universitet. 289 s.

 

Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet började år 1967 i tryck utge en skriftserie, omfattande uppsatser från examensämnet "Tillämpade studier i juris kandidatexamen" (se SvJT 1967 s. 771). I denna serie har nu utkommit ett andra häfte. Liksom det föregående upptager detta häfte utvalda uppsatser från ämnena försäkrings- och skadeståndsrätt. Begränsningen till ifrågavarande ämnesområde kan förklaras med dels det intresse professor Jan Hellner nedlagt på att handleda de studenter vilkas uppsatser publicerats, dels möjligheten att få ekonomiskt stöd från försäkringsvärldens sida; utgivningen av skriften har möjliggjorts genom bidrag från Försäkringsaktiebolaget Skandias 100-årsstiftelse.
    Häftet omfattar sju uppsatser: Räddningsåtgärder i skadeståndsrätten (nöd,

 

656 Litteraturnotisernödliknande situationer o. d.) av Stefan Bernhard, Ansvaret för skada vid medicinsk behandling av Rolf Ericsson, Fastighetsägares skadeståndsansvar vid person- och sakskada, nyare utveckling, av Alf Linder, Medicinsk och ekonomisk invaliditet av Gunnar Nord, Fotgängares medvållande vid skada i följd av biltrafik (jfr NJA 1969 s. 205 och 1970 s. 258, behandlade vid SL 6 kap. i andra upplagan av brottsbalkskommentarens tredje del) av Per-Erik Tiselius, Arkitekters och konsulterande ingenjörers ansvar vid byggnadsföretag av Harald Ullman samt Bilpassagerare och trafikskada av Staffan Werner.
    Som framgår av titlarna rör alla uppsatserna praktiska och aktuella frågor. Publiceringen åsyftar att ge vägledning åt studenter som står inför uppgiften att författa en tillämpad uppsats. Skriften är emellertid också av intresse för praktiskt verksamma jurister som sysslar med försäkrings- och skadeståndsrättsliga spörsmål. I sistnämnda hänseende kan särkilt framhållas att litteratur och framför allt rättsfall är omsorgsfullt redovisade i uppsatserna.
 

N. B.