Översyn av konkurslagstiftningen. En reformering av konkursrätten har hittills ingått i lagberedningens uppdrag. Beredningen har också avgett vissa för-

 

684 Notiserslag på området. Det reformbehov som därefter återstår rör i huvudsak förfarandet i konkursärenden. Justitieministern har nu, med motsvarande ändring av lagberedningens uppdrag, tillkallat särskilda sakkunniga för att fortsätta översynen av konkurslagstiftningen (se nedan s. 688).
    I direktiven till utredningen anförs i huvudsak följande. Tiden är nu mogen att utreda om ett enklare och mera flexibelt konkursförfarande skulle kunna ge möjlighet till en snabbare och mindre kostnadskrävande avveckling utan att rimliga garantier för säkerhet och objektivitet åsidosätts. Den bästa garantin för en effektiv och objektiv förvaltning är att förvaltaruppdragen anförtros åt kvalificerade personer med tillräckliga resurser för verksamheten. Reglerna om förvaltarval bör ses över och det bör övervägas om inte det allmänna bör ges större inflytande över förvaltarvalet än f. n. Om man får tillräckliga garantier för att uppdrag som konkursförvaltare anförtros endast väl kvalificerade personer bör förvaltaren kunna ges en mera självständig ställning än nu. Behovet av särskilda lagbestämmelser om godkännande av vissa förvaltningsåtgärder torde då minska. Kontrollen över förvaltningen skulle i huvudsak kunna inriktas på en fortlöpande revision på grundval av regelbunden granskning av verksamheten. Det finns skäl att förutsättningslöst pröva om kontrollen bör ligga hos domstol med eller utan biträde av rättens ombudsman eller om den lämpligen kan anförtros annat organ, exempelvis kronofogdemyndigheterna eller ett blivande domstolsverk. Det kan vidare finnas anledning att söka åstadkomma ett förfarande som i större utsträckning än f. n. är avpassat efter tillgångarna och boets beskaffenhet i övrigt. En vidgning av tillämpningsområdet för ett mera summariskt förfarande bör övervägas. Det nuvarande bevaknings-, anmärknings- och utdelningsförfarandet bör omprövas.

A. K.