Second World Meeting on Medical Law. Som en följd av den första världskongressen om medicinsk-juridiska frågor (1967 i Gent, Belgien) hölls i Washington 17—21 aug. 1970 en ny kongress. Omkring 200 medicinare och jurister från ca 25 länder deltog. Från USA kom närmare hundratalet och från det förra värdlandet Belgien inte mindre än 21. Antalet svenskar var sju.
    Det vetenskapliga arbetet var uppdelat på tio ämnesgrupper, berörande bl. a. problem sammanhängande med döden och dödsbegreppet, transplantationsfrågor, medicinska experiment, narkomani, rättsmedicin och medicinskjuridisk utbildning.
    En del intressanta föredrag hölls om dödsbegreppet och problem sammanhängande därmed. Alla tio föredragshållarna inom denna grupp var förespråkare för hjärndödsbegreppet och vid diskussionen yttrades ingen annan åsikt. Från schweiziskt håll redovisades bl. a. de riktlinjer för definition och diagnos

 

74 Nordiskt och internationelltav döden som fastställdes i början av 1969 av schweiziska akademin för de medicinska vetenskaperna och som utarbetats av en manstark kommission under medverkan av sju framstående jurister. Dessa riktlinjer godtar, under närmare angivna förutsättningar, både "hjärtdöd" och "hjärndöd". Det upplystes att regeringarna i ett par kantoner föreskrivit att riktlinjerna skall följas inom den allmänna sjukvården och att, eftersom den schweiziska lagstiftningen inte har någon dödsdefinition, riktlinjerna därigenom fått nästan samma betydelse som om de hade lagfästs.
    Från Amerika meddelades att staten Kansas antagit ett lagförslag med dödsdefinition. Även enligt denna kan dödförklaring bygga på antingen hjärtstillestånd eller "hjärndöd". Lagen trädde i kraft den 1 juli 1970.
    Föredragen om transplantationsproblem avsåg till stor del frågor om tillstånd att använda organ från levande eller döda personer. Från Sydafrika meddelades att man i mars 1970 antagit en ny lag med bestämmelser härom. Från amerikansk sida redogjordes för Uniform Anatomical Gift Act, vilken antagits av 49 av de amerikanska delstaterna. Den gör det bl. a. möjligt för en person att på ett mycket enkelt sätt genom ett s. k. donor card förordna om i vilken utsträckning han vill låta sina organ komma andra till hjälp.
    I flera sammanhang och alldeles särskilt vid behandling av utbildningsfrågor underströks behovet av klara begreppsbestämningar och enhetlig internationell terminologi inom olika områden av det vida fält som täcks av beteckningen "medical law".
    Vid kongressens avslutning bildades en internationell organisation, kallad "World Association for Medical Law" och med generalsekretariat förlagt till Gent.

C. F. H.