K. ZWEIGERT—J. KROPHOLLER. Sources of international uniform law — Sources du droit uniforme international — Quellen des internationalen Einheitsrechts. Vol. I. Leiden 1971. A. W. Sijthoff. 1056 s. Hfl. 180,00.

 

Professor Konrad Zweigert och dr. Jan Kropholler vid Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht i Hamburg har av ett anslående samlingsverk om internationell enhetlig rätt utgivit en första volym omfattande privaträtt och handelsrätt. Verket är disponerat i tre avsnitt på engelska, franska resp. tyska.
    Av privaträtt upptar arbetet fullständiga texter av FN-konventionerna 1950 om dödförklaring och 1962 om samtycke till, minimiålder för och registrering av äktenskap, 1967 års europakonvention om barnadoption, CIEC-konventionerna 1962 om fastställande av utomäktenskapliga barns börd och 1966 om fastställande av vissa dödsfall samt den danska arvslagen av år 1963, den senare endast på tyska. På den allmänna kontrakts- och handelsrättens område har med tagits 1940 års protokoll i Pan-amerikanska unionen om enhetlig internationell fullmakt, Europarådets formulär till enhetlig fullmakt för EEC :s medlemsstater, den svenska lagen 1887 om handelsregister, firma och prokura och den svenska avtalslagen. Till de båda senare saknas franska texter. Den centrala delen av volymen utgör internationell köprätt. Härav redovisas texter till 1964 års Haag-konventioner om enhetlig lag om internationella köp av lösa saker och om utformning av kontrakt rörande sådana köp, 1932 års Warszawa—Oxford-regler, regler för tolkning av handelstermer (Incoterms 1953 och Montreal 1967), av EEC utarbetade leveransvillkor för maskinexport, CMEA :s allmänna leveransvillkor för de socialistiska länderna (eng. och ty.), den svenska köplagen och den svenska lagen om avbetalningsköp samt allmänna leveransbestämmelser för leverans av maskiner m. m. inom de nordiska länderna. Volymen upptar vidare bl. a. texterna till europakonventionen 1962 om hotellägares ansvar för gästers egendom, de svenska lagarna om handelsagentur m. m., skuldebrev (eng. och ty.) och utfästelse av gåva, 1960 års Pariskonvention om tredje mans ansvar på atomenergins område jämte 1964 års tilläggsprotokoll, de sex universella Genève-konventionerna 1930 och 1931 rörande växel- och checkrätt, europakonventionen 1956 om trafikförsäkring och den svenska försäkringsavtalslagen.
    De svenska lagarna i översättning har tidigare publicerats, ett flertal i skilda årgångar av Rominstitutets årsbok, men de har i det nu anmälda arbetet följts upp i fråga om ändringar och tillägg. Tillgången till denna samling torde bli av stort värde för svenska jurister med internationell verksamhet.

O. Hg