Förslag om avräkning av häktningstid. Nordiska straffrättskommittén har i oktober avlämnat ett stencilerat betänkande om avräkning av häktningstid m. m. I betänkandet föreslås enhetliga regler för Norden i fråga om avräkning av tid för straffprocessuellt frihetsberövande. Det föreslås att den tilltalade skall tillgodoräknas tid som han har varit berövad friheten i avvaktan på rättegång och dom — förutom vid dom på böter eller fängelse — även vid sådana tidsobestämda påföljder som ungdomsfängelse och internering samt vid villkorlig dom och skyddstillsyn. Kommittén föreslår också att varje form av frihetsberövande före dom i princip skall avräknas, d. v. s. både anhållande och häktning och visst annat frihetsberövande som kan förekomma i samband med rättspsykiatrisk undersökning. Vidare föreslås att avräkningsregeln skall vara obligatorisk och inte medge några undantag. I fråga om avräkning av tid som den dömde är häktad i avvaktan på dom i högre instans föreslås att sådan tid skall få avräknas efter samma grunder som gäller för avräkning i första instans. Straffprocessuellt frihetsberövande i utlandet skall också bli avräkningsbart. Slutligen föreslås att häktningstid efter dom som sedan verkställs skall — utan krav på bindande förklaring att avstå från fullföljd i målet — tillgodoräknas den dömde vid verkställighet av frihetsstraff.
    Betänkandet kommer att tryckas i Nordisk Udredningsserie (NU). K. R.

 

Förening för marknadsrätt bildad. En ny juridisk förening har bildats i Sverige, Föreningen för Marknadsrätt. Föreningen har enligt sina stadgar till ändamål att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell marknadsrätt och vad därmed äger samband, i första hand genom föredrags- och diskussionsverksamhet. Mer konkret angivet omfattar föreningens verksamhetsområde framför allt de allt mer aktuella och viktiga problemen kring lagstiftningen om konkurrensfrågor, marknadsföring och konsumentskydd. Föreningen står helt obunden av alla intressegrupperingar.
    Den nya föreningen fullföljer inom en vidgad ram den verksamhet, som i obundna former i många år bedrivits inom Kartellrättsklubben under professor Knut Rodhes uppskattade ordförandeskap. Tanken är att samarbete skall kunna upptas med föreningar på närliggande områden. Föreningen har under första halvåret 1971 sammanträtt två gånger, båda tillfällena i Stockholm. Förhoppningsvis skall det dock visa sig möjligt att emellanåt ordna sammanträden också på andra orter, i första hand Göteborg och Malmö.
    Vid det konstituerande sammanträdet 23 febr. höll hovrättsassessorn Johan Lind föredrag för de drygt hundratalet närvarande över ämnet Den föreslagna lagstiftningen om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor. Vid årsmötet 13 maj gav regeringsrättssekreterare Bengt Augustinsson en orientering om Den nya livsmedelslagstiftningen — särskilt reglerna om märkning, marknadsföring och ansvar.
    Styrelsen i föreningen utgörs av professor Ulf Bernitz, ordf., direktör Sten Tengelin, v. ordf., direktör Jonas Modig, sekr. och skattm., samt avdelningsdirektör Christer Bergman, byrådirektör Nils Ringstedt, byrådirektör Hans Stenberg och hovrättsrådet Åke Sundqvist.

 

774 Notiser    Medlemsavgiften är 10 kr. per år. Den som önskar bli medlem kan anmäla detta till direktör Jonas Modig, Konsultbyrån för Marknadsrätt, Ansgariegatan 10, 117 26 Stockholm, tel. 84 07 40.

UBz