M. JOHS. MIKKELSEN. Groft uforsvarlig kørsel. Kbhvn 1971. Juristforbundets forlag. 116 s. Dkr. 35,00.

 

Arbetet utgör en analys av cirka 600 landsrets- och højesteretsdomar från åren 1967—1970 avseende frågan om återkallelse av rätten att föra motorfordon. Det kan närmast ses som en vidarebearbetning av det material som Mikkelsen framlade i sin för trafikjurister välkända artikel i Juristen från år 1967. Det nya arbetet torde komma att få stor betydelse för utformningen av dansk rättspraxis.
    Även från svensk synpunkt synes emellertid arbetet vara av värde. Av olika skäl saknas nämligen för närvarande i vårt land en analys av rättspraxis i fråga om körkortsingripande vid s. k. väsentlig vårdslöshet i trafik. Detta torde vara en av anledningarna till den av många kritiserade oenhetligheten i vår rättsbildning. I Mikkelsens framställning kan våra beslutsorgan finna en grundlig analys av olika frågor som vållat problem även i svensk rättstillämpning. Som exempel på detta kan nämnas analysen av frågan om den betydelse som annan trafikants medvållande skall tillmätas. Även behandlingen av trafikbrott, som begåtts utan samband med trafikolycka, uppmärksammas. Arbetet ger sålunda en inträngande redovisning för de danska domstolarnas syn på praktiskt taget alla typer av felhandlingar som en motorfordonstrafikant kan göra sig skyldig till.    

C. J. C.

 

14—723005. Svensk Juristtidning 1972