Tore Alméns minnesfond. Fondens styrelse höll sitt ordinarie årssammanträde den 14 mars 1972. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1971 16 683:58. Tillgångarna uppgick vid årets slut till 258 533: 12. Av detta belopp redovisades 172 571: 25 på aktiers konto, 82 590: 67 på kapitalräknings konto, 2 174: 79 på checkräknings konto och 1196: 41 på notariat konto. Tillgångarna fördelar sig med 174 745: 97 på grundfonden och 83 787: 15 på dispositionsfonden.
    Under år 1971 fattades beslut om utdelning från fonden av 5 500: —, varjämte styrelsen beslöt att avsätta 5 000:— till särskilt ändamål.
    Revisionen av 1971 års räkenskaper har inte givit anledning till anmärkning.
    Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm. Ang. fondens ändamål se SvJT 1920 s. 117. Det erinras om att juris studerande kan erhålla bidrag från fonden för vistelse i annat nordiskt land i samband med tillämpade studier, se SvJT 1971 s. 602.

H. D-s