506 NotiserFöreningen Sveriges polismästares styrelse består av polismästaren Bengt Erlandsson, Göteborg, ordf., polisöverintendenten Åke Hasselrot, Sthlm, v. ordf., polismästaren Bertil Finnberg, Malmö, polismästaren Hans Leister, Jakobsberg, polismästaren Yngve Nylander, Örebro, polismästaren Birger Qvist, Växjö, polisintendenten Nils Holst, Umeå, polisintendenten Bengt Laveberg,Trollhättan, och polissekreteraren Bengt-Åke Nylander, Uppsala.
    Föreningen höll årsmöte i Helsingborg d. 16—17 maj 1972.
    Föreningen har 201 medlemmar.

 

Bankjuristernas Förening har under år 1971 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 25 febr., d. 22 april, d. 17—18 juni, d. 7 okt. och d. 9 dec. Föredrag har hållits av hovrättsrådet Christer Rune över ämnet "Säkerhet för skepps-och skeppsbyggnadskredit enligt nytt lagförslag", av prof. Jan Hellner över ämnet "Krediträttsliga frågor i köplagskommitténs arbete" och av prof. Kurt Grönfors över ämnet "Containerkonossement — en ny trend i dokumentationen". Vid sammanträdet d. 22 april berättade bankdirektören Lars Fogelklou med anledning av föreningens 50-årsjubileum om ett och annat ur föreningens annaler. Föreningens sammankomst under två dagar i juni hade internordisk karaktär och ägde rum i Visby. De ämnen som därvid diskuterades var "Kredittagares obestånd — juridiska problem för kreditgivaren" (inledare: bankdirektören P. G. Persson, Sverige), "Verkställighet av dom meddelad i annat nordiskt land" (inledare: vice häradshövdingen Olavi Ylänkö, Finland), "Juridiske perspektiver på undersjöiske oljeforekomster" (inledare: høyesterettsadvokaten Carl-Bernhard Kjelstrup, Norge) och "Inteckningssäkerhet i fastighet och rörelse — dess juridiska konstruktion och verkan" (inledare: soussjefen Carl Arntzen, Norge, jur. kand. Leif Eklund, Finland, vicedirektøren Anker Hansen, Danmark, och bankjuristen Dick Ytterberg, Sverige).
    Föreningens styrelse utgöres av Gunnar Henriz, ordf., P. G. Persson, v. ordf., Bertil G. Bylund, sekr., Ebbe Wikmark, referent, Rune Jansson, klubbmästare, samt Henrik von Krusenstjerna.
    Antalet medlemmar i föreningen är 188.

 

Bolagsjuristernas förening har under år 1971 hållit två sammanträden.
    Det ordinarie årsmötet ägde rum d. 30 april ombord på s/s Svea Jarl i anslutning till en resa till Åbo för studiebesök hos Wärtsiläs varv. Vid sammanträdet höll prof. Jacob Sundberg ett föredrag, under rubriken "Den diplomatiska konferensen — en blick på konventionsvisdomens källa".
    Vid ett höstsammanträde d. 25 nov. besökte medlemmarna Svenska Arbetsgivareföreningen, varvid årets avtalsrörelse, datasäkerhet, arbetsrättsliga frågor och den blivande skadeståndsrätten diskuterades med inledningsanföranden av dir. Curt-Steffan Giesecke, dir. Per-Gunnar Vinge, dir. Erik Forstadius och rättschefen Ulf Nordenson.
    Föreningens styrelse utgöres av dir. Yngve Orrmell, Sthlm, ordf., ombudsmannen Harry Diedrichs, Örnsköldsvik, v. ordf., bitr. ombudsmannen Eva Lindenfors, Örnsköldsvik, sekr., ombudsmannen Alf-Erik Norén, Västerås, kassör, och ombudsmannen Palle Andersson, Sthlm, klubbmästare.
    Antalet medlemmar i föreningen var vid 1971 års utgång 186.

 

Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution har under 1971 haft en styrelse bestående av hypoteksdir. Holger Sandelin, Härnösand, ordf., hypoteksdir. Bengt Gunnhagen, Linköping, v. ordf., och hypoteksdir. Voldemar Kiviaed, Sthlm, sekr.
    Föreningen har under året hållit extra möte i Stockholm. Överläggningarna upptogs huvudsakligen av praktiska tillämpningsproblem, som möter kreditinstituten efter nya jordabalkens ikraftträdande, särskilt frågor rörande utmätning och sekundärpantsättning av pantbrev. Behandlade frågor kommer att redovisas i föreningens tryckta förhandlingar, som utkommer under 1972.
    Tillgängliga årgångar av tidigare utgivna förhandlingar (senaste häftet 1965—1969) kan till ett pris av 5 kr. per styck erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare under adress Box 7070, 103 82 Stockholm 7.
    Föreningen hade under verksamhetsåret 25 medlemmar.