Nya regeringsråd. Kungl. Maj:t har 16 juni 1972 till regeringsråd utnämnt fr. o. m. 1 aug. 1972 rättschefen i inrikesdepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Ingrid Hilding samt fr. o. m. 1 sept. 1972 rättschefen i statsrådsberedningen, hovrättsrådet i Svea hovrätt Magnus Sjöberg och departementsrådet i finansdepartementet, kammarrättsrådet i kammarrätten i Stockholm Sven Brodén.
Regeringsrådet Hilding är född i Eskilstuna 1924. Hon blev student där 1943 och jur. kand. i Stockholm 1947. Efter tingstjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt inträdde hon i Svea hovrätt, där hon blev fiskal 1951, assessor 1959 och hovrättsråd 1968. Hon tjänstgjorde som vattenrättssekreterare i Österbygdens vattendomstol 1954—57. 1959 inträdde hon som sakkunnig i socialdepartementet. Hon blev lagbyråchef där 1963, kansliråd 1965 och t. f. expeditionschef 1967. 1970 blev hon rättschef i inrikesdepartementet.

 

 

 

 

Regeringsrådet Sjöberg är född i Klinte, Gotlands län, 1927. Han blev student i Visby 1947 och jur. kand. i Uppsala 1953. Efter tingstjänstgöring i Södertörns domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1956, assessor 1963 och hovrättsråd 1969. 1963—65 tjänstgjorde han i riksdagens första lagutskott. 1965 inträdde han som sakkunnig i justitiedepartementet och 1967 blev han rättschef i statsrådsberedningen.

 

 

 

 

Regeringsrådet Brodén är född i Stockholm 1921. Han blev student där 1939 och jur. kand. 1951. Efter tingstjänstgöring i Västerbergslags domsaga tjänstgjorde han i kammarrätten, där han blev fiskal 1959, assessor 1964 och kammarrättsråd 1971. Han blev 1964 byråchef och 1965 departementsråd i finansdepartementet.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har 31 maj 1972 förordnat hovrättsass. Jan Freese att vara sekr. i utredningen om den judiciella indelningen i Stor-Stockholmsområdet.
    Statsrådet Lidbom har

 

Personalnotiser 623    1 juni 1972 förordnat dir. Arvid Brandberg och kronofogden Sven-Erik Rydén att vara experter i kreditköpkommittén samt
    5 juni 1972 förordnat hovr.rådet Åke Weidstam att vara sakkunnig samt dep.rådet Birgitta Blom och hovr.ass. Gunnar Torgils att vara experter i utredningen ang. ny lagstiftning om befordran med järnväg.