686 LitteraturnotiserK. ZWEIGERTJ. KROPHOLLER. Sources of international uniform law — Sources du droit uniforme international — Quellen des internationalen Einheitsrechts. Vol. II. Leiden 1972. A. W. Sijthoff. 1 000 s.

 

Av det stora samlingsverket om internationell enhetlig rätt som utges av prof. Konrad Zweigert och dr. Jan Kropholler vid Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht i Hamburg har tidigare anmälts en första volym omfattande privaträtt och handelsrätt (se SvJT 1971 s. 758). Det nu föreliggande andra bandet av verket innehåller transporträtt och är liksom det första disponerat i tre parallella avsnitt på engelska, franska resp. tyska. Av svenska lagar upptar arbetet sjölagen med de ändringar som genom utrikesdepartementets försorg översatts till engelska fram till hösten 1971, 1938 års lag med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m. m., luftfartslagen och 1939 års lag om frihet från kvarstad och skingringsförbud för vissa luftfartyg. Tyvärr saknas översättningar av dessa lagar till franska och tyska. Den nyutkomna volymen innehåller vidare texter, i stor utsträckning på alla de tre nämnda språken, till ett betydande antal konventioner om transporter till lands, till sjöss och i luften. Bland dem kan nämnas Brysselkonventionen 1910 om enhetliga regler beträffande fartygskollision, Brysselkonventionen 1924 om konossement, York-Antwerpen-reglerna 1950, Genèvekonventionen 1960 om kollision mellan fartyg i inlands- och flodfart, Warszawakonventionen 1929 om internationell lufttransport, konventionerna 1956 i Geneve om avtal rörande internationell godstransport på väg och 1961 i Bern om godstransport på järnväg samt vissa internationella transportöverenskommelser mellan de s. k. öststaterna.
    Av samlingsverket förberedes ett tredje och sista band om immaterialrätt och konkurrensrätt. Vidare planeras periodiska supplement med uppgifter om ratifikation av konventioner.


O. Hg

 

Legal Problems of an Enlarged European Community. Edited by M. E. Bathurst, K. R. Simmonds, N. March Hunnings and Jane Welch. British Institute Studies in International and Comparative Law No. 6. London 1972. Stevens & Sons. 369 s. £6,75.
I oktober 1970 hölls i Dublin en konferens om de juridiska aspekterna av en utvidgning av de europeiska gemenskaperna. Konferensen hade arrangerats av British Institute of International and Comparative Law. De rapporter som presenterades vid konferensen har publicerats i föreliggande bok. I rapporterna, som är av växlande omfång och kvalitet, analyseras en del av de problem som uppkommer för nya medlemsstater, när dessa skall anpassa sina egna rättssystem till gemenskapsrätten.


H. D-s