Utredning om åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den allmänna ordningen. Chefen för justitiedepartementet har tillkallat en parlamentarisk kommission under ordförandeskap av statssekreteraren Ove Rainer med uppgift att föreslå åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den allmänna ordningen. I direktiven beskrivs inledningsvis hur kriminalpolitiken är inriktad dels på åtgärder, i första hand inom kriminalvårdens ram, för återinpassning i samhället av dem som begått brott, dels på förebyggande av brott och skydd för samhället och människorna i gemen mot brottslig verksamhet. Parallellt med reformering av kriminalvården har under senare år särskilda åtgärder vidtagits för att förstärka den brottsbekämpande verksam-

174 Notiserheten, såsom utbyggnad, rationalisering och effektivisering av polisväsendet och rättsväsendets övriga organ, skärpning av påföljderna för narkotikabrott, olaga vapeninnehav och dobbleri och vidgande av polisens befogenheter i arbetet för att uppdaga sådana brott samt utredningar om åtgärder till förebyggande av politiska våldsdåd och om förbättring av de polisiära förhållandena i Stockholm. De brottsbekämpande åtgärderna måste emellertid ständigt bedömas med hänsyn till de förändringar i brottsligheten och samhällsförhållandena i övrigt som framkommer från tid till annan. På senare tid har vissa slag av grövre brott, särskilt rånen mot banker, postlokaler och butiker samt annan våldsbrottslighet och den brottslighet och asocialitet som uppstått i anslutning till de s. k. sexklubbarnas verksamhet, visat en oroande utveckling. Många människor upplever också att det brister i fråga om ordning och trivsel på allmänna platser och kommunikationsmedel. Kommissionen, som bör inrikta sig på att redovisa resultatet av sitt arbete under loppet av några månader, skall mot bakgrund härav bland annat överväga vilka direkt förebyggande och övervakande åtgärder i form av t. ex. teknisk utredning i post- och banklokaler samt bättre polisiär och annan övervakning av sådana lokaler som kan komma i fråga. Verksamheten i sexklubbarna torde ofta falla in under straffbestämmelserna för koppleri i 6 kap. 7 § BrB. Åtskilliga ingripanden har också gjorts med stöd av dessa bestämmelser. Av olika skäl har det dock ofta visat sig svårt att leda i bevis att brottslig verksamhet förekommer. Mot bakgrund härav skall kommissionen bland annat pröva under vilka förutsättningar polismyndighet lämpligen kan ges befogenhet att förbjuda pornografiska föreställningar, som kan antas innefatta brottslighet eller eljest vara förenade med mera betydande sociala olägenheter, samt överväga vilka åtgärder som kan böra vidtas till begränsning av eller förbud mot reklam för klubbarnas verksamhet. Personer som under påverkan av alkohol eller narkotika stör ordningen på allmän plats kan omhändertas av polisen. Särskilda möjligheter finns för polisen att ta den som inte har fyllt 20 år i förvar i avbidan på åtgärd av barnavårdsnämnd. Beträffande andra personer som stör ordningen är polisens möjligheter att ingripa däremot i huvudsak begränsade till att anteckna vederbörande för eventuell bötespåföljd. Kommissionen har att undersöka möjligheterna att effektivisera polisens verksamhet på detta område samt överväga om och under vilka förutsättningar dess nuvarande befogenheter bör utvidgas. Frågor om samverkan mellan olika sociala myndigheter och organ, skolan, rättsvården och dem, som företräder enskilda intressen som utsätts för brottslighet, avses i framtiden skola behandlas av ett för ändamålet inrättat centralt råd, om vars uppgifter och organisation en särskild utredning nu också skall inledas. I avvaktan på resultatet av denna skall till kommissionens uppgifter höra att undersöka vilka omedelbara åtgärder som kan vidtas när det gäller samarbetet mellan olika samhälleliga organ och allmänheten, liksom vad som kan göras för att förbättra polisens arbetsförhållanden och stimulera rekryteringen till polisyrket samt vilka åtgärder som från allmänhetens och enskildas sida kan vidtas till skydd mot brott och förbättrande av den allmänna ordningen.
 

O. B.