238 LitteraturnotiserNILS RINGSTEDT. Konkurrensbegränsningslagen och företaget. Uddevalla 1971. Näringslivets upplysningsböcker. Bokförlaget Forum. 108 s.

 

KURT GRÖNFORS & ÅKE SUNDQUIST. Konkurrensen, samhället och lagen. Kortfattad orientering om samhällets åtgärder mot konkurrensbegränsning, otillbörlig marknadsföring och otillbörliga avtalsvillkor. Göteborg 1971. Akademiförlaget. Scandinavian University Books. 60 s.

 

Vid tillkomsten av 1970 års lag om otillbörlig marknadsföring genomfördes en lagteknisk samordning av denna lag och konkurrensbegränsningslagen av år 1953. Ett nytt organ, marknadsrådet (numera marknadsdomstolen) övertog det dittillsvarande näringsfrihetsrådets uppgifter på konkurrensbegränsningsområdet och kom att bli en specialdomstol i första och sista instans för ärenden enligt såväl konkurrensbegränsningslagen som marknadsföringslagen; när lagen om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor kom till 1971 lades även ärenden enligt den lagen under marknadsrådet. Den nya organisationen kom till uttryck i lagen om marknadsråd och föranledde vissa ändringar i konkurrensbegränsningslagen. De materiella bestämmelserna i konkurrensbegränsningslagen behölls visserligen oförändrade men lagen har likväl genom den organisatoriska nydaningen och reformarbetet på det angränsande marknadsföringsområdet fått förnyad aktualitet. Båda de här anmälda böckerna är därför välkomna.
    Byrådirektören hos näringsfrihetsombudsmannen Nils Ringstedt är ekonom och sedan 1969 verksam som sakkunnig i handelsdepartementet. Ringstedts bok syftar till att i korthet orientera om konkurrensbegränsningslagen och redogöra för praxis under senare år. Inledningsvis behandlas vissa konkurrensteoretiska modeller och målet för den svenska konkurrenspolitiken. Härefter lämnas en översikt över konkurrensbegränsningslagstiftningens framväxt och den nuvarande lagens tillämpningsområde samt över organisationen och arbetet hos de myndigheter som har att tillämpa lagen. Huvuddelen av boken ägnas konkurrensbegränsningslagens materiella bestämmelser — förbuden mot bruttopriser och anbudskarteller samt den s. k. generalklausulen och dess tillämpning på exempelvis olika fall av leveransvägran och prisdiskriminering. De avsnitt som behandlar lagens materiella bestämmelser har kompletterats med praktikfall för självstudier och diskussion. Ringstedts bok lämpar sig i första hand som orientering för marknadsförare och andra som i sin praktiska verksamhet stöter på konkurrensbegränsningsproblem. Genom sin uppläggning är den särskilt användbar i kurssammanhang.
    Konkurrensen, samhället och lagen kan sägas utgöra en femte upplaga av Grönfors' kommentar Lagstiftningen mot konkurrensbegränsning, som första gången utkom 1962. Kommentaren har emellertid nu utvidgats till att omfatta också den nya lagstiftningen mot otillbörlig marknadsföring och otillbörliga avtalsvillkor. Som medförfattare har samtidigt inträtt hovrättsrådet Åke Sundquist, näringsfrihetsombudsman under åren 1961—1969. I ett inledande avsnitt ges en orientering om bl. a. terminologien på det aktuella rättsområdet och om de på området verksamma myndigheterna. Härefter behandlas konkurrensbegränsningslagstiftningen, varvid även de viktigaste avgörandena i praxis refereras och några sidor också ägnas åt gällande regler om prisövervakning och uppgiftsskyldighet. I ett tredje avsnitt behandlas marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen — lagarnas tillkomst, uppbyggnad och materiella innehåll. Grönfors'—Sundquists bok utgör en lättillgänglig

Litteraturnotiser 239och med tanke på omfånget påfallande fullständig framställning av vad man kan kalla den centrala marknadsrätten. Den kan därför rekommenderas dem som snabbt vill skaffa sig allmänna kunskaper på detta rättsområde.
 

O. H.