Den tysk-skandinaviska "Jungjuristentreffen" 1972.
Det har nu förflutit några år sedan den förra "Jungjuristentreffen" i Sverige 1969. Under mellantiden har liknande möten ägt rum i Danmark och Schleswig-Holstein. Förra årets möte ägde rum i Skåne, huvudsakligen i Lund och Lillsjödal, under tiden 25—28 september 1972. Från Västtyskland deltog c:a 20 hovrättsjurister och från Danmark c:a 10 juris studerande. Från Sverige deltog ett antal jur. stud. och professorerna Axel Adlercreutz, Åke Lögdberg och Lennart Pålsson, bitr. prof. Gunnar Bramstång samt docent Carl Martin Roos. Vid ett besök på Stångby skyddstillsynsanstalt fick deltagarna bl. a. klart för sig, att den på 1950- och 60-talen så hårt kritiserade allmänpreventionstanken inom straffrätten åter har börjat vinna terräng inom expertkretsar. Därefter ägde ett diskussionsseminarium rum på Röstånga gästgivargård. Temat var "Wandernde Arbeitskraft", och som inledare fungerade Adlercreutz och Referendar Reiner Hambücher. Man fick ett starkt intryck av Västtysklands omfattande erfarenheter på detta område. Senare ägde ett nytt diskussionseminarium rum i Lillsjödal. Temat var "Moderne Tendenzen im Schadensersatzrecht". Som inledare fungerade Roos och Referendar Kai Woellert. Av särskilt intresse var här vad som framkom om Västtysklands väl utvecklade rättspraxis på den ideella skadeståndsrättens område, där ju svensk rätt är mer outvecklad. För övrigt ingick i programmet besök i Lunds domkyrka samt besiktigande av andra sevärdheter i Skåne ävensom sällskaplig samvaro.
 

Å. L-g

 

Stipendier för studier i europeisk rätt. Europarådet utdelar årligen forskningsstipendier för studier i europeisk rätt. I SvJT 1971 s. 494 har lämnats närmare upplysningar om villkoren för erhållande av sådant stipendium. Ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Måns Jacobsson). Ansökan skall genom justitiedepartementet inges till Europarådet senast den 15 juni 1973.
 

M. J.