Ernst Bertil Söderpalm avled 29 nov. 1972. Han var född i Skara 25 sept. 1900, avlade stud.ex. 1919 och jur. kand.ex. i Uppsala 1924. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Skara och blev led. i samfundet 1946.

 

Folke Olof Waldemar Sjögren avled 13 febr. 1973. Han var född i Köping, Kalmar län, 11 jan. 1885, avlade stud.ex. 1904 och jur. kand.ex. i Uppsala 1908. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet, från 1915 i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1913.

 

Nytt justitieråd. Kungl. Maj:t har 26 jan. 1973 utnämnt hovrättslagmannen i Svea hovrätt Erik Nyman till justitieråd fr. o. m. 15 febr. 1973.
    Justitierådet Nyman är född i Skön, Västernorrlands län, 1921 och blev jur. kand. i Uppsala 1947. Efter tingstjänstgöring i Medelpads östra domsaga blev han 1950 fiskal i hovrätten för Nedre Norrland samt assessor där 1957 och hovrättsråd 1961. Han blev bitr. sekr. i utredningen om administrativa frihetsberövanden 1958, sekr. 1960, påföljande år sekr. i 1961 års utredning om översyn av medborgarskapslagstiftningen, samma år sakkunnig i justitiedepartementet, 1964 lagbyråchef och generaldirektörens ställföreträdare i dåvarande fångvårdsstyrelsen, 1968 avdelningschef och 1969 t.f. överdirektör i kriminalvårdsstyrelsen samt 1971 lagman i Svea hovrätt. Han har i övrigt bland annat tjänstgjort som ledamot i interneringsnämnden och ungdomsfängelsenämnden samt är vice ordf. i kriminalvårdsnämnden.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har 19 jan. 1973 förordnat kanslirådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Per Jermsten att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep:t.
    Dep.chefen har
    3 jan. 1973 förordnat statssekr. Ove Rainer att vara ordf. i en kommission för att utreda frågan om åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den allmänna ordningen samt den 9 jan. 1973 till led. i kommissionen förordnat dep.rådet Sven Andersson, borgarrådet Per-Olof Hanson, ledamöterna av riksdagen Lena Hjelm-Wallén, Ivar Högström och Astrid Kristensson, rikspolischefen Carl Persson, led. av riksdagen Åke Polstam och överförmynd. Ingrid Segerström, till experter förordnat rättschefen Carl-Edvard Sturkell, kanslirådet Gösta Welander och förste ombudsmannen Sture Wendin samt till sekr. i kommissionen förordnat kanslirådet Per Jermsten och byråchefen Thorsten Cars,
    4 jan. 1973 förordnat fisk. i Svea hovr. Bengt Sjögren att biträda i dep:t,
    9 jan. 1973 förordnat exp.chefen Ingvar Gullnäs som sakk. för att lägga fram förslag till uppgifter för och organisation av ett centralt råd för samordning av samhällets insatser mot brott samt 1 febr. 1973 förordnat hovr.ass. Carl-Johan Cosmo till sekr. åt den sakk.,
    10 jan. 1973 förordnat avd.dir. Gunnar Tysk att biträda i dep:t,
    12 jan. 1973 förordnat rådm. i Nyköpings tr Sture Hägerroth och ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Jan Forsström att biträda i dep:t,

272 Personalnotiser    17 jan. 1973 förordnat adv. Stig Assarson att vara expert i kreditupplysningsutredningen,
    25 jan. 1973 förordnat avd.dir. Bengt Tancred att vara expert i generalklausulutredningen,
    26 jan. 1973 förordnat fil. lic. Birgitta Olofsson att vara expert i samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten samt
    30 jan. 1973 förordnat t.f. hovr.lagm. Carl Fredrik Hadding att vara sakk. i utredningen om översyn av lagstiftningen om sterilisering, till experter i utredningen förordnat professorerna Harald Johansson och Gustav Giertz, bitr. prof. Jan Lindsten, prof. Gunnar Inghe och avd.chefen Turid Ström samt förordnat hovr.ass. Jan Freese att vara sekr. i utredn.