Finländska personalnotiser. Finlands högsta förvaltningsdomstol. Till förvaltningsråd efter Tauno Sakari Palho, som avgått med pension, och Jaakko Eenok Voipio, som utnämnts till professor vid Finska Handelshögskolan i Helsingfors, utnämnde Republikens President den 31 maj 1972 överdirektören Veijo August Lappalainen och den 30 juni 1972 referendarierådet Lars Werner Johansson.
    Förvaltningsrådet Lappalainen är född 1920, avlade högre rättsexamen 1948 och blev vicehäradshövding 1951. Efter att ha tjänstgjort som föredragande vid Socialministeriet utnämndes han till äldre regeringssekreterare vid ministeriet 1960. Till överdirektör för Socialstyrelsen utnämndes han 1968.
    Förvaltningsrådet Johansson är född 1925, avlade högre rättsexamen 1946 och blev vicehäradshövding 1951. Efter tjänstgöring på advokatbyrå och vid Helsingfors skatteverk anknöts han 1952 till länsstyrelsen i Nylands län, där han innehade olika befattningar fram till år 1961, då han inträdde i högsta förvaltningsdomstolens tjänst såsom föredragande. Han utnämndes till referendarieråd vid sagda domstol 1970. Åren 1968—1972 tjänstgjorde han vid lagberedningen.
Finlands hovrätter. Till president för Vasa hovrätt utnämnde Republikens President den 10 november 1972 hovrättsrådet Eero Ivar Rewell. Företrädaren, hovrättspresidenten Paavo Alkio, avgick med pension den 21 oktober 1972 vid uppnådd 70 års ålder. Paavo Alkio är känd som en synnerligen aktiv jurist och domare. Han har vid sidan av sin långa domargärning beklätt ett otal förtroendeuppdrag och varit en flitig skriftställare med en klar och levande blick för rättsvetenskapens uppgift och betydelse i rättstilllämpningen. År 1965 promoverades han till jur. dr h. c. vid juridiska fakulteten i Helsingfors.
    Hovrättspresident Rewell är född 1907, avlade högre rättsexamen 1933 och blev vicehäradshövding 1935. Han inträdde i Vasa hovrätts tjänst 1936, där han verkat sedan dess med smärre avbrott för tjänstgöring vid bl. a. högsta domstolen. Han utnämndes till hovrättsassessor 1951 och till hovrättsråd 1957.
 

P. L-m