Östersunds Juristklubb har hållit två sammanträden under år 1972, ett d. 24 april, då rektor Bengt Almerud och ledamoten av kårstyrelsen Henning Bruhn informerade om den nya socialhögskolan i Östersund, samt ett d. 14 nov., då klubben besökte Svenska Handelsbankens kontor i Östersund, där bankdir. Göte Åström och några av hans närmaste medarbetare berättade om olika aspekter på arbetet inom en affärsbank.
    Föreningens styrelse utgöres av lagmannen Thord Melin, ordf., drätseldir. Harry Rydquist, v. ordf., och adv. Bo Victor, sekr., tillika kassaförv.
    Klubben har ett 80-tal medlemmar.

 

Västerbottens Juristförening har under 1972 haft sex sammanträden. D. 11 jan. talade hovrättsrådet Nils Lindroth om "Den nya skattebrottslagstiftningen". D. 17 april lämnade jaktvårdskonsulenten Bengt Nygren "Synpunkter på jaktbrotten". I samband med årsmötet, som avhölls d. 5 juni, talade prof. Sten Hillert om "Lyda lagtext eller motiv. Några diskutabla punkter i den nya jordabalken". D. 2 okt. besökte medlemmarna Volvo-Umeverken. D. 19 okt. talade JO Bertil Wennergren om "JO:s nutida roll". D. 11 dec. lämnade skyddskonsulenten Ingemar Quennerstedt synpunkter på "Frivården i dag och i morgon".
Föreningens styrelse utgöres av presidenten Karl Sidenbladh, ordf., adv. Per-Olov Nordin, v. ordf., bankjuristen Birgitta Ågren, sekr., hovrättsfiskalen Roland Halvorsen, skattmästare, assistentåklagaren Ulf Barck-Holst, klubbmästare, samt skattedir. Paul Näsman.
    Föreningen har omkring 100 medlemmar.

 

Norrbottens Juristförening har under år 1972 haft nio sammankomster. Föreningens styrelse för år 1973 utgörs av avdelningschefen Astor Burman, ordf., jur. kand. Anna-Stina Widell, sekr. och kassaförv., och tingsnotarien Ulf Ellvén, klubbmästare.
    Föreningen har ett 90-tal medlemmar.

 

Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet har under år 1972 anordnat ett colloquium med konsumentombudsmannen Sven Heurgren och en föreläsning av doc. A. Peczenik med rubriken "Gällande rätt". Vidare har föreningen avlagt studiebesök hos Stockholms tingsrätt, Svea hovrätt och Högsta domstolen, försäkringsbolaget Trygg-Hansa, polismyndigheten i Stockholm, Dagens Nyheter, Alfa Laval, Prippsbryggerierna, Svenska Arbetsgivareföreningen, utrikesdepartementet och Skandinaviska Enskilda banken. De traditionella valborgsmässo- och recentiorsfesterna har avhållits. Inom ramen för sin kursverksamhet har föreningen stått som medarrangör i en av Försäkringsbolagens upplysningstjänst anordnad kurs om sambandet mellan skadestånd och försäkring. Föreningens tidskrift IUS-bäraren har utkommit med 10 nummer. Föreningen har besökts av de juridiska föreningarna i Uppsala, Lund, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn.
    Föreningens inspektor har varit prof. Hans Thornstedt. Styrelsen har bestått av Lars Lindström, ordf., Michael Berman, v. ordf., Birgit Frisén, sekr., Carl-Axel Lundin, skattmästare, Stefan Hult, red., Eva Lövhaug, klubbmästare, Jan Fellenius, programsekr., Ylva Hintze, Annika Ryberg och Rolf Höök, konsult. Förlagsnämnden har utgjorts av Peter Honeth, ordf., Lars Törn, bibliotekarie, Mats E:son Hjort, Rolf Höök, Lars Lindström, Carl-Axel Lundin och Hans Thornstedt.
    Föreningsmöten har hållits tre gånger och styrelsesammanträden sjutton gånger.

 

Juridiska Föreningen i Lund har under år 1972 bedrivit följande verksamhet: 5 febr. "Kaffe Forensis" med rubriken "Jurist-72" under medverkan av univ.-

Notiser 557lektor Micha Markendag. — 12 febr. "Sedlighetslagstiftningen", föredrag av adv. Leif Silbersky. — 17 febr. "Södra Lasarettsområdets framtid", föredrag av byråchefen Lars Ingvar med efterföljande debatt under medverkan av föredragshållaren samt prof. Lejman och univ.lektor Markendag. — 19 febr. "Kaffe Forensis" med chefsåklagaren Sten Runerheim, som redogjorde för" Ligabrottsligheten i Sverige". — 24 febr. Studiebesök på Sydsvenska Dagbladet Snällpostens tryckeri och redaktion i Malmö, där bl. a. annonsskatten diskuterades. — 26 febr. "Kaffe Forensis" med kronodirektören Ragnar Jungkvist, som talade över ämnet "Utmätningsmannen — en buse?" — 2 mars. "Forum Juridicum" i processrätt med prof. P. O. Bolding. — 4 mars. "Kaffe Forensis" med länsåklagaren Lennart Eliasson, som talade över ämnet "Skattesmitning". — 9 mars. "Att taga gisslan", paneldebatt med bankdir. Rönnbeck, länsåklagaren Hagberg och polismästaren Borgström. — 11 mars. "Kaffe Forensis" med rubriken "Överexekutor — den okända makthavaren", ett anförande av länsass. Sven-Eric Brumark. — 16 mars. Kanslisekr. Tom Engdahl från UD, som talade över ämnet "Jurister i utlandstjänst". — 18 mars. "Kaffe Forensis" med adv. Einar van de Velde, som redogjorde för den svenska "Rättssäkerheten". — 20—21 mars. Studiebesök hos Malmöpolisen. — 22 mars. Gästföreläsning av prof. Schmitthoff, som talade över ämnet "How the English student learns his law". — 24 mars. Studiebesök på Svenska ambassaden i Köpenhamn, där ambassadören Herman Kling bl. a. redogjorde för den nordiska lagstiftningen. — 25 mars. "Kaffe Forensis" med ekonomidir. Christian Christianson, som redogjorde för "Svensk varvsindustri i internationell konkurrens". — 6 april. Justitiekanslern Bengt Lännergren talade över ämnet "Att vara kronans högste ombudsman". — 8 april. "Kaffe Forensis" med bankinspektören Torkel Stern, som gav en inblick i bankinspektionens verksamhet. — 11 april. Besök på Malmö tingsrätt. — 15 april. "Kaffe Forensis" med tullöverkontrollören Rudolf Samuelsson, som talade över ämnet "Från husbehovssmugglaren till narkotikakuriren". — 18 april. Prof. Stig Strömholm, ett föredrag "Om lagtolkning". — 19 april. Kurs i muntlig framställning med fil. lic. Stig Nilsson. — 22 april. "Kaffe Forensis" med rådmannen Curt Böre, som kåserade över "Att vara domare". — 25 april. "Socialvården — ett slöseri?", paneldebatt med civilekonomen Björn Kindberg och avdelningschefen Kurt Sjöström. — 29 april. "Om statens skadereglering", anförande av krigsrådet Brita Swan. — 2—5 maj. Nordiskt seminarium. — 6 maj. Generaldir. Gösta Björkman, som redogjorde för "Den nya livsmedelslagstiftningen". — 9 maj. "Jämförelse mellan tysk och svensk processrätt", gästföreläsning av prof. Rudolf Burns. — 12 maj. Juridiska Föreningens vårsommarfest på Svaneholm. — 13 maj. Hovrättsrådet Gunnar Lindh kåserade över ämnet "JO på Mauritius". — 18 maj. Jur. stud. Gunnar de Capua talade om "Juss-bussen". — 27 maj. "Kaffe Forensis" med adv. Olof Arvidson, som talade om "Försvararens roll i brottmålsprocessen'. — 12 sept. "Jurist-72" med univ.lektor Micha Markendag. — 16 sept. "Kaffe Forensis" med chefred. Björn Ahlander, som redogjorde för den svenska yttrandefriheten. — 20 sept. "Current movement on codification of English law", gästföreläsning av prof. Honoré, Oxford. — 23 sept. "Kaffe Forensis", Moderata Jurister presenterade sitt program. — 28 sept. "Den framtida juristutbildningen", med jur. kand. Sten Heckscher. — 30 sept. "Kaffe Forensis" med kronofogden Bertil Häggman, som talade över ämnet "Rättssäkerhet i Öst-Europa — finns den?" — 5 okt. Studiebesök på Kockums Mekaniska Verkstad. — 7 okt. "Kaffe Forensis" med dir. Sten Bengtsson, som redogjorde för hur en handelskammare arbetar. — 12 okt. "Filmcensur", med dir. Lindenbaum. — 14 okt. "Kaffe Forensis", med borgmästaren Åke Svensson, som kåserade över ämnet "Sol och vår i dikt och verklighet". — 19 okt. "Forum Juridicum", med prof. Carsten Welinder. — 20 okt. Juridiska Föreningens höstfest på Malmöhus slott. — 21 okt. "Kaffe Forensis", med kammaråklagaren Pfeiff, som talade över ämnet "Spelhålor och bordeller". — 24 okt. Narkotikadebatt, ett arrangemang med Medicinska Föreningen och socialhögskolan. — 26 okt. "De nya dispensreglerna i HD", med justitierådet Lars Welamson. — 28 okt. "Kaffe Forensis" med landsretssagfører Mogens Glistrup, som talade över "Måste man betala skatt". — 1 nov. "Relations between the Nordic states and the European Community — legal and institutional aspects", ett anförande av generaldir. Ernst Wohlfahrt, Bryssel. — 9 nov. Rikspolischefen Carl Persson redogjorde för "Den internatio-

558 Notisernella ligabrottsligheten'. — 11 nov. "Kaffe Forensis" med hovrättsrådet Erik Holmberg. — 18 nov. "Kaffe Forensis" med dir. Eric Wennerholm, som kåserade om "Husebyaffären". — 23 nov. "Juridiken som politiskt instrument", ett föredrag av statssekreteraren Ove Rainer. — 25 nov. "Kaffe Forensis" med länsåklagaren Klas Lithner, som redogjorde för en genomgången åklagarkurs i U.S.A. — 30 nov. "Forum Juridicum" i internationell privaträtt med prof. Lennart Pålsson och dr. Jerzy Sztucki. — 2 dec. "Kaffe Forensis" med skyddskonsulenten Eric Jacobsson, "Frivården — ett slag i luften". — 5 dec. "Juristen i offentlig tjänst", med kanslichefen Lundmark och expeditionschefen C.-G. Källner. — 9 dec. "Kaffe Forensis" med prof. P. O. Bolding, som kåserade om "Förhörsmetoder — förr och nu". — 16 dec. "Glögg Forensis", varvid lärare, personal och studenter vid fakulteten önskade varandra en god jul.
    D. 2—5 maj arrangerades ett nordiskt seminarium på Lillsjödal utanför Sösdala. Det straffrättsliga temat "Avkriminalisering av lindriga förmögenhetsbrott" behandlades i föredrag, paneldiskussioner och allmändebatter. Den första dagen inleddes med att hovrättsass. Erland Aspelin presenterade 1968 års brottmålsutredning och därefter vidtog en debatt med hovrättsrådet Karle från justitiedepartementet och kammaråklagaren Rignell angående brottmålsutredningens förslag, "20 kronors-regeln". Resten av dagen ägnades åt praktiska frågor rörande "20 kronors-regeln", med bl. a. prof. Wallén, överint. Jan Larsson från rikspolisstyrelsen och dir. Sundevall från Köpmannaförbundet. Sista dagen behandlades problem rörande ämnet i grupper, efter lunch vidtog redovisning av grupparbetena, varefter följde en allmän slutdebatt om avkriminalisering med bl. a. hovr.ass. Aspelin, prof. Wallén, prof. Bolding, överint. Larsson, kammaråklagaren Rignell, dir. Sundevall, hovrättsrådet Karle, amanuensen Hellsvik och dir. Persson.
    Föreningen är ansluten till Nordiska Studentjuristrådet. Genom lokalkommittén i Lund har föreningen representerats av jur. stud. Erik Larsson vid NSJR:s XV:e rådsmöte i Åbo under vårterminen och av jur. stud. Marianne Rothenberg vid det XVI:e rådsmötet i Reykjavik under höstterminen.
    Samarbetet med de övriga juridiska studentföreningarna i Norden har varit gott. Föreningen har sänt representanter till olika arrangemang i Göteborg, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, Uppsala och Åbo.
    Fyra föreningssammanträden har hållits under året, d. 25 mars, d. 25 maj, d. 8 juni och d. 8 dec. Vidare har under året hållits 15 styrelsesammanträden. Föreningens "fadderverksamhet" för nyinskrivna studenter har fungerat som under de föregående åren. Under våren har omkring 10 faddrar och 40 fadderbarn varit engagerade och under hösten ca 25 resp. 70. Detta innebär en täckning av ungefär 50 % av de nyinskrivna. "Ölaftnar" har anordnats i början av terminerna och sedan har faddrarna i allmänhet hållit god och tät kontakt med sina novitier.
    De föreningsmedlemmar, som studerar vid Kursverksamheten i Göteborg, har bedrivit egen verksamhet i Juridiska Föreningen i Göteborg. Förlagsverksamheten har bedrivits av Stiftelsen Juristförlaget i Lund, som nu förlägger omkring 60 titlar i samarbete med Studentlitteratur AB i Lund.
    P. A. Norstedt & Söners bokstipendium har för 1972 delats mellan jur. stud. Jörn Jacobsson och jur. stud. Fredrik Vinge.
    Föreningens styrelse har under 1972 haft följande sammansättning: Ordf. Björn Lundqvist (vårterminen) och Hugo Melander (höstterminen), v. ordf. Ilka Isaksson (vårterminen) och Krister Moberg (höstterminen), sekr. Fredrik Vinge (vårterminen) och Elisabeth Dahlgren (höstterminen), skattm. Birgit Carlsson, klubbm. Susanne Eklundh, förlagsföreståndare Anders Nerenius, redaktör Ulf Skeppstedt (vårterminen) och Eva Andrell (höstterminen), programchef Paul Blosfeld, informationschef Jan Palmblad (vårterminen) och Per Grauers (höstterminen) samt internationell sekr. Göran Odin (vårterminen) och Erik Larsson (höstterminen).
    Föreningen har omkring 2 300 medlemmar.