HERBERT J. BECHER. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. Del 2. München 1972. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. 716 s. DM 88,00.

 

Efter det andra världskrigets slut ha de allt livligare mellanfolkliga förbindelserna och uppkomsten av talrika europeiska och internationella organisationer i hög grad aktualiserat behovet av bl. a. speciella fackordböcker. Icke minst gäller detta på det juridiska området, där det är av största vikt att

 

 

 

45—733005. Svensk Juristtidning 1973

706 Litteraturnotiserordvalen anpassas till de ständigt inträffande förändringarna i lagstiftningarna. Gamla begrepp försvinna, nya uppstå.
    I vårt land är det dåligt beställt när det gäller ordböcker med speciellt juridisk terminologi. Några finnas väl, men dessa kunna inte på något sätt mäta sig med de lexika, som man kan finna i flera av världens större kulturländer.
    Ett av de senaste bidragen på området är den i ovanstående rubrik angivna boken med tysk-spansk rätts- och handelsterminologi, som nyligen utkommit från bokförlaget C. H. Beck, München, och som utgör den kompletterande delen till den tidigare utgivna spansk-svenska delen av samma författare, advokaten Herbert J. Becher.1 Denne har därmed fullbordat ett verk, som inte minst med hänsyn till sin omfattning är respektingivande. Det ligger säkerligen ett jättearbete bakom sammanställningarna av de ord och begrepp, vilka här presenteras. Advokat Becher har beaktat såväl Spaniens som Latinamerikas lagterminologi och också uppmärksammat och återgivit de specialuttryck, som förekommer i den kanoniska rätten.
    Naturligtvis är det svårt för anmälaren att avge ett omdöme om ordvalet och översättningsarbetet, om man ser till detaljerna, men redan ett första studium av uppslagsverket kan ge stöd för påståendet, att boken ej bör saknas i de bibliotek, som anlitas av jurister, affärsmän, tolkar och translatörer, vilka ha något att göra med Spanien och Latinamerika eller eljest sitta med i internationella sammanhang, där såväl tyska som spanska kan förekomma i kombination.
    För den språkintresserade läsaren må erinras om att Becks förlag tidigare utgivit liknande ordböcker med juridiska och handelsrättsliga termer i kombinationen tyska resp. franska, italienska och ungerska. Inom samma ordboksserie kommer också tyska/engelska och tyska/holländska.
 

Torild Backe

 

ÅKE BOUVINBENGT HEDMAN. VA-lagstiftning. Sthlm 1972. Norstedts. 218 s. Kr. 48,00.

 

Denna lagkommentar behandlar främst den nya lagen (1970: 244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, som den 1 juli 1970 ersatte 1955 års lag i ämnet, men innehåller också kortare redogörelser för närliggande lagstiftning rörande andra typer av gemensamma va-anläggningar, t. ex. sådana som fr. o. m. nyss angivna datum kan inrättas med stöd av lagen (1966: 700) om vissa gemensamhetsanläggningar. På vanligt sätt grundas kommentaren, som inledningsvis innehåller en allmän översikt av de regler om vatten och avlopp som återfinns på skilda håll i lagar och andra författningar, främst på förarbetena till ifrågavarande lagstiftning och på rättspraxis av intresse, här de rättsfall som rör tillämpningen av 1955 års lag och som har betydelse för tolkningen av den nya lagen. Författarna har valt att i viss mån frigöra sig från va-lagens egen systematik och i stället disponera materialet kring utvalda huvudfrågor, som sammanförts och behandlats i särskilda avsnitt. Syftet härmed har varit att kommentaren skall kunna tjäna som en praktisk handbok samtidigt som den belyser de rättsliga frågor som kan uppstå i skilda situationer. Till bokens praktiska användbarhet bidrar utförliga register och en avslutande formulärsamling.
 

O. B.

 

1 SvJT 1971 s. 479.