Dansk Forening for Europaret. Den 7. maj 1973 blev der stiftet en Dansk Forer ing for Europaret. Foreningen fik til formål at virke for at forøge kendskabet i Danmark til de retlige spørgsmål, som vedrører De europæiske Fællesskaber. Dens virksomhed skal bl. a. bestå i at formidle kontakt mellem alle, der har interesse for Europaret, at behandle europaretlige spørgsmål ved foredrag, kollokvier, konferencer m. m. og at træde i forbindelse med udenlandske foreninger, der virker for samme formål og indtræde i Den internationale Sammenslutning af Foreninger for Europaret, Fédération Internationale pour le Droit Européen, F.I.D.E.
Under F.I.D.E.s VI Internationale Kongres for Europaret blev Dansk Forening for Europaret optaget som F.I.D.E.s syvende medlem. Kongressen afholdtes i Luxembourg i dagene 24.—26. maj d. å.
Foreningens styrelse har fået følgende sammensætning: professor, dr jur Ole Lando, formand, kontorchef i Justitsministeriet Ole Due, næstformand, præsident for Østre Landsret Erik Andersen, landsretssagfører Knud Ehlers, professor, dr. jur. Isi Foighel, lektor, dr. jur. Peter Germer, landsretssagfører Niels Th. Kjølbye, og amanuensis Hjalte Rasmussen, kasserer og sekretær.
Optagelse i foreningen, der står åben både for jurister og ikke-jurister i hele Skandinavien kan ske ved henvendelse til fru Lis Mødekjær, Institut for europæisk Markedsret, Rosenørns allé 9, 3., 1970 Kobenhavn V., tlf.: (01) 35 37 35, kl. 9—16. Årskontingentet er sat til 40 danske kr.

 

Ole Lando