Förslag om åtgärder mot vissa våldsdåd med internationell bakgrund. Kommissionen för förebyggande av politiska våldsdåd (ordf. statsrådet Carl Lidbom) har avlämnat en rapport över sitt arbete — "Åtgärder mot vissa våldsdåd med internationell bakgrund" (Ds Ju 1972: 35).
    Ett stigande antal flygkapningar, brevbombsattentat och andra politiska våldsdåd med internationell bakgrund har såväl internationellt som i vårt land föranlett åtgärder för att förebygga sådan brottslig verksamhet. Kommissionen föreslår en rad ytterligare åtgärder i samma syfte.
    Bl. a. föreslås en lag om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrund. I denna lag tas upp en ny grund för avvisning av utlänning. Den innebär att utlänning som ankommer till riket skall avvisas om det finns grundad anledning anta att han tillhör eller verkar för politisk organisation eller grupp som kan befaras här i riket använda våld, hot eller tvång som medel i sin verksamhet. För utlänning som uppehåller sig i riket föreslås en ny utvisningsgrund med samma kriterier.
    Beslut om avvisning enligt den nya lagen skall enligt förslaget meddelas av polismyndighet på grundval av en av rikspolisstyrelsen upprättad förteckning över personer som sålunda skall avvisas. Kungl. Maj:t meddelar närmare föreskrifter om sådan förteckning. Om utlänning som finns upptagen i förteckningen påstår att han är politisk flykting skall avvisningsärendet underställas Kungl. Maj:t. Beslut om utvisning enligt den nya lagen skall alltid meddelas av Kungl. Maj:t.
    Kan enligt Kungl. Maj:ts prövning utlänning antas tillhöra eller verka för organisation eller grupp som nyss sagts men kan avlägsnandebeslut mot utlänningen inte verkställas på grund av politiskt flyktingskap eller annat synnerligt hinder, skall han enligt förslaget kunna underkastas skärpt kontroll och övervakning i olika hänseenden. Dels skall Kungl. Maj:t kunna meddela sådan utlänning särskilda föreskrifter med inskränkningar och villkor för hans fortsatta vistelse i landet. Dels skall sådan utlänning under vissa förutsättningar kunna bli föremål för särskilda polisiära spaningsåtgärder, nämligen husrannsakan, kroppsvisitation, telefonavlyssning samt kontroll av post- och telegrafförsändelse, brev eller annan sluten handling. En gemensam förutsätt-

94 Notiserning för dessa spaningsåtgärder är att åtgärden finnes vara av betydelse för att utröna i vad mån verksamhet som bedrivs av sådan organisation eller grupp som nyss nämnts utgör hot mot allmän ordning och säkerhet. Åtgärden skall kunna vidtas utan att konkret misstanke om brott föreligger. Beslut i varje särskilt fall om husrannsakan och kroppsvisitation skall enligt förslaget meddelas av polismyndighet. För telefonavlyssning samt kontroll av postförsändelse e. d. skall krävas tillstånd av domstol. Sådant tillstånd kan för en tid av högst en månad meddelas om synnerliga skäl föreligger.
    Den nya lagen föreslås tidsbegränsad till ett år. Härigenom kan riksdagen utöva en årlig kontroll över lagens tillämpning. Vidare föreslås att en fortlöpande kontroll skall äga rum genom rikspolisstyrelsens parlamentariska ledamöter.
 

Å. I.