Det 27:e nordiska juristmötet äger rum i Reykjavik den 20—22 augusti 1975. Det blir andra gången ett juristmöte hålls i Islands huvudstad; första gången var 1960.
    Följande överläggningsämnen har tagits upp på mötesprogrammet: 1. Yrkescirkulation bland jurister. 2. "Den papirløse familie" — rättslig reglering av samlevnad utan äktenskap. 3. Nordisk lagstiftning och de europeiska gemenskaperna. 4. Allmänhetens behov av rättsinformation. 5. Klausuler om värdebeständighet. 6. Sympatiåtgärder till förmån för part i utländsk arbetstvist. 7. Konsults ekonomiska ansvar. 8. Allmänna domstolar och specialdomstolar. 9. Straffrättsligt skydd mot ekonomisk kriminalitet. 10. Rättsskydd vid markplanering. Uppläggningen av mötet och debatterna blir i huvudsak densamma som tidigare år. I mötesprogrammet kommer emellertid på försök att tas upp ett par inslag av ny typ, nämligen dels en debatt där deltagarna delas upp i mindre grupper, som får diskutera ämnet var för sig och därefter vid en gemensam session redovisa resultatet av sina överläggningar, dels ett allmänt forum för korta inlägg i självvalda ämnen, där det skall stå varje mötesdeltagare fritt att efter förhandsanmälan ta upp frågor som inte är upptagna på mötesprogrammet.
    För transporten till Reykjavik kommer särskilda flygresearrangemang att anordnas. Inbjudan till mötet utsänds omkring årsskiftet 1974/75 till alla nuvarande medlemmar i de nordiska juristmötena, d. v. s. dem som deltog i det senaste juristmötet och dem som utan att delta i detta möte har erlagt medlemsavgiften, 35 kr. Svenska jurister kan vinna medlemskap genom att betala in nämnda avgift till Den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena, Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm, postgiro 50 40 20-9. Den som inte är medlem men ändå önskar få inbjudan till juristmötet kan anmäla sig till lokalstyrelsen eller dess sekreterare, rättschefen Anders Knutsson, tel. 08/763 11 00.
                                                                                                                                               A. K.

 

Ny justitsminister i Danmark. Den 27. september 1973 blev K. Aksel Nielsenafløst som justitsminister af folketingsmand Karl Hjortnæs. Efter folketings-

Nordiskt och internationellt 169valget den 4. december 1973 er Karl Hjortnæs den 19. december afløst som justitsminister af fru Nathalia Lind, der tillige har overtaget Kulturministeriet.
    Karl Hjortnæs er født i 1934, student 1953 og cand. jur. 1968 (Århus universitet). 1962—68 var han lærer ved forsvarets civilundervisning og 1969—1973 revalideringskonsulent. Han har været medlem af skolekommission og ligningskommission i Hørning ved Århus. 1971 indvalgtes han som repræsentant for socialdemokratiet i folketinget, hvor han har været medlem bl. a. af retsudvalget og socialudvalget.
    Nathalia Lind er cand. jur. fra 1943. Hun har været ansat i Mødrehjælpen og været politifuldmægtig. 1949 fik hun bestalling som landsretssagfører. Hun er medlem af folketinget (venstre) og er tidligere landsformand for Dansk Kvindesamfund. Hun var socialminister i regeringen Baunsgaard 1968—71.
                                                                                                                                               K. F.