Svenska sektionen av internationella institutet för administrativa vetenskaper
(Bryssel) har under 1973 sammanträtt d. 28 febr., då utbildningschefen Sven-Hugo Ryman höll föredrag över ämnet "Förändringar och utvecklingstendenser i svensk statsförvaltning". På föredraget följde diskussion.
    Sektionens arbete har vidare ägnats förberedelser till det internationella institutets världskongress i Mexico City d. 21—27 juli 1974. Svenska rapporter till kongressen har avgivits av fil. lic. Lennart Myhlback över ämnet "Administrativa spörsmål i samband med regionindelning inom stater" samt av avd.chefen i statskontoret Jan Rydén över ämnet "Administrativa metoder och anstalter med syfte att förutsäga effekten av ekonomisk och social förändring".
    Till Sveriges representant i en av Brysselinstitutet påbörjad, av Conseiller d'Etat André Heilbronner ledd undersökning om "Den enskilde medborgarens tillgång till upplysningar hos administrativa myndigheter", har utsetts dep.rådet Björn Orrhede.
    Styrelsen består av regeringsrådet Kurt Holmgren, ordf., prof. Sune Carlsson, prof. Hilding Eek, organisationsdir. Lars Fahlbeck, sekr., regeringsrådet Ingemar Lidbeck, dir. Ingemar Nord, kanslirådet Fingal Ström, överdir. Paul Tammelin, JO Bertil Wennergren, univ.rådet Gunnar Wijkman och statssekr. Pierre Vinde.
    Sektionen har ett 80-tal medlemmar.

 

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen har under 1973 haft en styrelse bestående av regeringsrådet Gustaf Petrén, ordf., prof. Gunnar Karnell, v. ordf., förbundsdir. Jan-Henrik Björck, sekr., dir. Gunnar Lundberg, bankjuristen Jon Lindgren, sekr. Uncas Serner samt förbundsjuristen Stig Gustafsson. Styrelsesuppleanter har varit dep.rådet Bertil Voss, rådmannen Anna-Maria Eek-Wallenberg samt adv. Sven Harald Bauer.
    D. 1 febr. 1973 anordnades en paneldebatt rörande frågan "Skall en ny grundlag skydda våra mänskliga rättigheter?". Debatten leddes av hovrättspres. Sten Rudholm. I panelen medverkade företrädare för riksdagspartierna, förf. Jan Myrdal och avdelningens ordf. och v. ordf.
    Vid avdelningens årsmöte, som hölls d. 21 maj, redogjorde ordf. för riksdagens behandling av den nya grundlagen samt visade medlemmarna regeringsrättens nya lokaler i Stenbockska palatset på Riddarholmen.
    Avdelningen anordnade d. 25—26 aug. i Lund i samarbete med systeravdelningarna i Västtyskland, Österrike, Danmark, Finland och Norge en konferens om de mänskliga rättigheterna i välfärdsstaten. Från svensk sida gjorde JO Bertil Wennergren en inledning. Denna följdes av referat av prof. Ramm från Giessen och presidenten Loebenstein, Wien.
    D. 14 jan. 1974 inbjöd avdelningen till en debatt över ämnet "Ja eller nej till det vilande grundlagsförslaget?".
    Föreningens medlemsantal uppgår till drygt 200.

 

Försäkringsjuridiska Föreningen höll under 1973 sammanträden d. 21 mars med föredrag av dir. Carl Oldertz om "Trygghetsförsäkring — en ny typ av ansvarsförsäkring", d. 17 maj, varvid adv. Lennart Reuterwall informerade om "Rättshjälpsreformen", d. 9 okt., varvid dir. Björn Wallerberg informerade om "Praktiska problem kring de nya skattebestämmelserna om makeägda pensionsförsäkringar", och d. 22 nov. med föredrag av justitierådet Olle Höglund över ämnet "Fullföljdsförfarandet i HD".
    Föreningens medlemmar har dessutom inbjudits att delta i Svenska Avdelningens av AIDA sammanträde d. 11 april, varvid prof. Jeffrey O'Connell talade över ämnet "No-fault Insurance — Situation today in USA" samt dess årsmöte d. 29 okt. med föredrag av prof. Kai Krüger över ämnet "Deviationsansvar i Skandinavisk Transporträtt".
    Föreningen hade vid årets slut 440 aktiva medlemmar. Antalet passiva

446 Notisermedlemmar — till föreningen anslutna försäkringsanstalter — utgjorde under året 36.
    Föreningens styrelse har under året bestått av f. d. hovrättsrådet Olof H. Appeltofft, ordf., justitierådet Ingemar Ulveson, v. ordf., försäkringsjuristen Bo Odelius, sekr., prof. Anders Agell, statssekr. Ulf Nordenson, kammaråkl. Christina Steen-Sundberg, dir. Åke Thorstensson och adv. Åke Vilhelmson.