Sjörättsföreningen i Göteborg höll under 1973 ordinarie vårsammanträde d. 18 april, varvid prof. Kurt Grönfors höll föredrag över ämnet "Vad är dröjsmål i transporträtten". Prof. Nicholas J. Healy, New York, höll vid det ordinarie höstsammanträdet d. 24 sept. föredrag över ämnet "The New York Produce Exchange Time Charter".
    Föreningens styrelse, som omvalts för verksamhetsåret 1974, har under 1973 utgjorts av prof. Jan Sandström, ordf., dir. Niklas Kihlbom, v. ordf.,dir. Lars Lindfeldt, kassaförv., samt prof. Kurt Grönfors. Jur. kand. Hans Ingevall har tjänstgjort som sekr.
    I föreningens skriftserie har under 1973 såsom nr 46 utkommit "The Draft Maritime Code of the Netherlands" av prof. H. Schadee. Till medlemmarna har dessutom utsänts Arkiv for Sjörett bind 12 hefte 1 och bind 13 hefte 1—5.
    Vid årets slut hade föreningen 296 medlemmar, varav 28 stödjande.

 

 

 

Personalnotiser

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    14 mars 1974 förordnat prof. Gösta Carlsson att vara expert i kommittén för kriminologisk behandlingsforskning,
    15 mars 1974 förordnat hovr.ass. Lars-Göran Åsbring och hovr.fisk. Bo Malmqvist att biträda i dep:t,
    26 mars 1974 förordnat byrådir. Karl Axel Eriksson att vara expert i utredningen om översyn av delgivningsbestämmelserna m. m.,
    29 mars 1974 förordnat hovr.fisk. Sten Bertram att biträda i dep:t,
    s. d. förordnat hovr.ass. Dan Ogvall att vara sekr. i utredningen om förfarandet vid utredning om brott eller förseelser begångna i tjänsten av tjänsteman inom polisväsendet,
    5 april 1974 förordnat hovr.fisk. Ulf Berg att biträda i dep:t vid handläggningen av ärenden om nåd i brottmål samt
    s. d. tillkallat gen.dir. Sven Moberg som sakk. med uppdrag att pröva frågan om ett system för fastighetsregistrering m. m.
    Statsrådet Lidbom har
    28 febr. 1974 tillkallat rättschefen Ulf Nordenson som sakk. med uppdrag att se över lagstiftningen om trafikförsäkring m. m. samt förordnat hovr.ass. Erland Strömbäck att vara expert, tillika sekr. åt den sakk.,
    8 mars 1974 förordnat försäkr.dir. Gerhard Grabe att vara expert åt familjelagssakkunniga samt
    29 mars 1974 förordnat dir. Per Boëthius, adv. Åke Vilhelmson och dir. Hilding Åberg att vara experter i trafikskadeutredningen.

 

Finansdepartementet. K. M:t har 22 mars 1974 förordnat sekr. hos Svenska kommunförbundet Erik Rune Bergsten att vara kansliråd i finansdep:t.

 

Regeringsrätten. K. M:t har 22 mars 1974 förordnat t.f. kammarrättsass. i kammarrätten i Sthlm Sune Häggbom att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.