Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund har under 1973 utöver årsmötet hållit tre avdelningsmöten, varav ett i anslutning till middag gemensam med representanter för tingsrätterna samt åklagar- och polismyndigheterna i Stockholmsområdet. Vid sistnämnda sammanträde höll dåvarande statssekr. Ove Rainer föredrag över ämnet "Vår framtida kriminalvård". Årsmötet avslutades med middag och i samband därmed talade en panel bestående av prof. Bertil Bengtsson, ombudsmannen Rune Curvall och adv. Carl Erik Lindahl över ämnet "Myndigheternas respektive advokaternas skadeståndsansvar". Vid det första höstsammanträdet höll adv. Holger Wiklund ett anförande kallat "God advokatsed — några tveksamma punkter". Året avslutades med ett mycket välbesökt sammanträde, som hade temat "Samarbetet advokaten — rättshjälpsnämnden i ansökningsfasen". Diskussionen leddes av en panel bestående av bl. a. flera representanter från rättshjälpsnämnden i Stockholm.
    Styrelsen utgöres av adv. Peter Wadsted, ordf., Fritz Engström, v. ordf., Sven-Olof Lefwerth, Björn Palm-Jensen, Lars Rosengren, Axel Wahlberg och Hugo Wennberg, ord. ledamöter, samt Björn Edgren, tillika sekr., Gerd Nordenström och Anders Saxon, suppleanter.
    Vid årsskiftet räknade avdelningen 501 ledamöter.

 

Östra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Jönköping d.16 mars 1973. Vid mötet behandlades, förutom i stadgarna föreskrivna ärenden, dels förslag till vissa ändringar i samfundets stadgar, dels ett av vikariatkommittén avgivet betänkande om inrättande av vikariatsystem. Därefter höll hovrättsass. Bo Drangel föredrag om rättshjälpsreformen. Ett extra möte hölls i Norrköping d. 30 nov. 1973, då adv. Valborg Lundgren redogjorde för nyheterna i äktenskapslagstiftningen.
    Styrelsen utgörs av adv. Bengt Hesser, Linköping, ordf., Hans Oehme, Nyköping, v. ordf., Dick Fredholm, Jönköping, Hans Lidén, Oskarshamn, och Ulf Lundgren, Jönköping, med adv. Sven Lövin, Norrköping, Nils Nilsson, Eskilstuna, och Olle Rågmark, Linköping, såsom suppleanter. Avdelningens sekr. är adv. Mats Nordström, Norrköping.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 138 medlemmar.

 

Södra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund har hållit årsmöte i Malmö d. 29 mars 1973. Adv. Curt Blomkvist höll vid mötet föredrag över ämnet "Tankar om försvararens teknik". Höstmötet, vilket fick formen av en kurs, hölls i Helsingborg d. 8 nov. 1973. Vid kursen behandlades de ändringar i giftermålsbalken vilka trädde i kraft d. 1 jan. 1974. Ledare för kursen var adv. Elin Lauritzen. Under hösten 1973 har avdelningen även anordnat kurser för advokatsekreterare. Ändamålet med kurserna var att informera advokatsekreterarna om de nya reglerna om allmän rättshjälp och kurserna var förlagda till Malmö, Helsingborg och Karlshamn.
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Torsten Lundius, Lund, ordf., Hugo Olsson, Malmö, v. ordf., Bengt Almgren, Malmö, Sven Bengtsson, Karlskrona, och Göran Ramberg, Helsingborg, ordinarie ledamöter, samt Bror Emil Jeppsson, Malmö, Bengt Siwe, Helsingborg, och Gunnar Thomée, Malmö, suppleanter. Sekr. och kassaförv. har varit adv. Tom Peyron, Helsingborg.
    Avdelningen räknade vid 1973 års utgång 204 ledamöter.

 

Mellersta avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll sitt årsmöte d. 23 mars 1973 i Karlstad. Vid årsmötet beslöt avdelningen tillstyrka av huvudstyrelsen föreslagna stadgeändringar och vidare tillstyrktes försöksverksamhet i en-

Notiser 557lighet med vikariatkommitténs betänkande. Sedan sekr. informerat om vidtagna åtgärder i anledning av en framställning från Samfundets informationsutskott följde diskussion rörande informationsfrågorna. Före årsmötet höll hovrättsass. Bo Drangel föredrag över ämnet "Rättshjälpsreformen". Samfundets generalsekr. Lennart Reuterwall medverkade med information rörande bl. a. taxefrågor. Under tiden d. 21—23 sept. hölls för sjunde året i följd studiedagar i avdelningens regi på Hotell Dalecarlia i Tällberg med deltagande även från Stockholmsavdelningen och Östra avdelningen. Adv. Elisabet Abrahamson höll ett inledningsföredrag över ämnet "Synpunkter på förhållandet sociala förmåner — civilrätt" och därefter följde frågestund och diskussion. Hovrättsass. Jan Bökmark, justitiedepartementet, höll föredrag om ändringarna i aktiebolagslagstiftningen och om arbetet med följdlagstiftningen till dessa ändringar. Prof. Sven-Olof Lodin, Uppsala, föreläste över ämnet "Handelsbolag och andra företagsformer ur skatterättslig synpunkt", varvid han särskilt uppehöll sig vid de bestämmelser som kunde väntas få betydelse i samband med genomförandet av de aktuella ändringarna i aktiebolagslagstiftningen. Föredragen följdes av gemensam frågestånd och diskussion. Trots det kompakta programmet och sedvanliga efterföljande informella diskussioner över de olika föredragsfrågorna hann deltagarna också få information om aktuella samfundsfrågor. Detta år gästades studiedagarna av samfundets v. ordf. Bo Björck, generalsekr. Lennart Reuterwall samt sekr. Ulf Dahlgren.
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Robert Kempff, Sala, ordf., Sven-Olof Lundén, Uppsala, v. ordf., samt Svante Fresk, Karlskoga, Jan Fenger-Krog, Falun, och Curt Smerling, Karlstad, med Dag Edlund, Västerås, Staffan Carlbäck, Örebro, Erik Matz, Rättvik, Stig Sohlberg, Uppsala samt Sven Junzell, Arvika, som suppleanter. Sekr. har varit adv. Dag Edlund. Avdelningen hade vid årsskiftet 1973—1974 137 medlemmar.