Föreningen Jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer. Genom årsmötesbeslut d. 24 maj 1973 ändrade Föreningen Sveriges Rättshjälpsjurister med verkan från d. 1 juli 1973 sitt namn till Föreningen Jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer. Till styrelse för föreningen valdes adv. Wiggo Lund, ordf., Sven-Inge Söderberg, v. ordf., Elisabeth Abrahamson, sekr. och kassör, samt Karin Tejning, suppleant. Vid årsmötet, som ägde rum i Helsingfors, informerade lagstiftningsdirektör Per Lindholm vid finska justitieministeriet om det nya rättshjälpssystemet i Finland och adv. Wiggo Lund om den svenska rättshjälpsreformen. Vidare lämnades bl. a. redogörelser för den privata och allmänna advokatverksamheten i Finland av adv. Antero Ahola, för ändringar i den svenska familjelagstiftningen av adv. Elisabeth Abrahamson samt för förslaget om förenklat rättegångsförfarande i mindre tvistemål av adv. Sven-Inge Söderberg. Adv. Mads Bloch Nakkerud framförde synpunkter på vissa frågor om skadestånd och ansvarighetsförsäkring i Norge.
    Föreningen har omkring 90 medlemmar.

 

 

 

Nytt justitieråd. Kungl. j:t har 17 maj 1974 utnämnt rättschefen i justitiedepartementet Ulf Nordenson till justitieråd fr. o. m. 15 sept. 1974.
    Justitierådet Nordenson är född i Stockholm 1924 och blev jur. kand. i Uppsala 1949. Efter tingstjänstgöring i Södra Möre domsaga blev han 1953 fiskal i Svea hovrätt. Under åren 1955—56 tjänstgjorde han som sekreterare i Svenska arbetsgivareföreningen. Han blev assessor i Svea hovrätt 1960 och utnämndes till hovrättsråd i hovrätten 1969. Sedan 1963 har han tjänstgjort i justitiedepartementet, under åren 1965—69 som departementsråd och sedan 1969 som rättschef. Under tiden januari—november 1973 var han t.f. statssekreterare i departementet.
    Nordenson har sedan 1960 haft ett flertal utredningsuppdrag. Han är f. n. ledamot i utredningen om författningspublicering och utredningsman i trafikskadeutredningen.