Norrbottens Juristförening har under år 1973 haft nio sammankomster.
    Föreningens styrelse för år 1974 utgöres av chefsåklagaren P. G. Näss, ordf., polismästaren Bo Sjöberg, sekr. och kassaförv., och assistentåklagaren Britta Bjelle, klubbmästare.
    Föreningen har ett 90-tal medlemmar.

 

Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet har under 1973 inriktat sin verksamhet på bl. a. studiebesök och debatt- och informationssammankomster. Bland programpunkterna kan nämnas en föreläsning av prof. Joel Grossmanom juristutbildningen i USA, ett folkrättsligt seminarium under ledning av utrikesrådet Hans Blix, prof. Hilding Eek och journalisterna Sven Ekberg och Erik Eriksson samt diskussioner om U 68, brottskommissionens förslag och grundlagsreformen. Studiebesök har avlagts hos domstolar, polismuséet, Skandinaviska Enskilda banken, UD och Stockholms fondbörs. Inom ramen för sin kursverksamhet har föreningen tillsammans med Försäkringsbolagens upplysningstjänst anordnat kurser om sambandet mellan skadestånd och försäkring. Föreningens tidskrift IUS-bäraren har utkommit med 10 nummer. Föreningen har besökts av representanter för de juridiska föreningarna i Oslo, Åbo, Helsingfors, Århus, Köpenhamn och Lund.
    Föreningens inspektor har varit prof. Hans Thornstedt. Styrelsen har bestått av Stefan Hult, ordf., Annika Ryberg, v. ordf., Gustaf Dyrssen, sekr., Per Arnstedt, red., Christian Luthman, klubbmästare, Ulf Gustafson, programsekr., samt Annika Gustafsson, Gunilla Walck och Arne Kallin, konsult.
    Föreningssammanträden har hållits två gånger och styrelsesammanträden 19 gånger.

 

Juridiska Föreningen i Lund har under år 1973 bedrivit följande verksamhet:
6 febr. "Kaffe Forensis" med rubriken "Jurist -73" med lektor Micha Markendag. — 10 febr. "Kaffe Forensis" med ambassadören Erik Boheman. —13 febr. "Forum Juridicum" i straffrätt med prof. Per-Edwin Wallén. — 17febr. "Kaffe Forensis" med adv. Elin Lauritzen. — 22 febr. Justitieminister Lennart Geijer talade om "Politiskt valda domare". — 24 febr. "Kaffe Forensis" med kamr. Erik Flach "Valutasmuggling och valutareglering. — 3mars. Riksdagsmannen Carl-Göran Regnell talade om "Spekulationer om FN:s framtid". — 8 mars. Kommendören Torgil Wulff höll anförande om "Folkrätt i krig". — 10 mars. "Kaffe Forensis" med chefsåkl. Jan Allmark över ämnet "Åklagarens reaktioner och agerande i oförutsedda situationer". — 15 mars. Debatt om dödsbegreppet med prof. Tore Strömberg och Gustav Wingrensamt doc. David Ingvar. — 17 mars. "Kaffe Forensis" med polisint. Gustaf Andersson: "Polisens åtgärder vid flygplanskapning". — 22 mars. Diskussion om samernas rättsliga ställning mellan prof. Gerhard Hafström, rådmannen Gustaf Knöös och sameombudsmannen Tomas Cramér. — 24 mars. "Kaffe Forensis" med NO Torsten Löwbeer. — 28 mars. Gästföreläsning med prof. Dutoit, Lausanne. — 29 mars. Rättschefen Per-Erik Nilsson presenterade statsrådsberedningen. — 31 mars. "Kaffe Forensis" med repr. för familjelagssakkunniga. — 3 apr. "Bekvämlighetsflagg och politiska konflikter inom sjöfartens område" med repr. för Redareföreningen och Sjöfolksförbundet. —7 apr. "Kaffe Forensis" med hovrättsass. Rune Håkansson som presenterade kreditupplysningsutredningens förslag. — 12 apr. "Sveriges roll på världsmarknaden och problematiken med multinationella företag" — anförande av dir. Axel Iveroth, Sveriges Industriförbund. — 14 apr. "Kaffe Forensis" med pressombudsmannen Lennart Groll. — 28 apr. "Kaffe Forensis" med borgmäs-

634 Notisertaren Härje Stenberg som talade om "Medling i arbetstvister". — 3 maj. "Humaniserad kriminalvård" — föredrag av Jarl Hjalmarson. — 5 maj. "Kaffe Forensis" med justitierådet Peter Westerlind som presenterade marknadsdomstolen. — 7 maj. Gästföreläsning med prof. Goode. — 10 maj. Dir. Göran Kant talade om "Notarienämndens verksamhet". — 12 maj. "Kaffe Forensis" med bankdir. Jan Ponsbach: "Hur fungerar Stockholms fondbörs?". — 10 sept. Gästföreläsning med prof. Eugene Graue, Hamburg. — 20 sept. "Rättshjälpsreformen och de allmänna advokatbyråerna" — anförande av adv. Caesar Cederfeldt. — 26 sept. Gästföreläsning med prof. Edward Andersson, Helsingfors. — 4 okt. "Politiska rättegångar och politiska fångar" — repr. från Amnesty International informerade. — 11 okt. Gustav Jonsson talade om behandlingsmetoder och erfarenheter från barnbyn Skå. — 18 och 25 okt. samt 8 nov. Temakvällar om narkotika vid vilka åklagare, polis och socialarbetare var närvarande. — 15 nov. Jur. kand Ulf Peyron talade om "Massmedia och juridik". — 18 nov. Söndagspub med besök av jur. kand. Annika Ström, som berättade om en tingsnotaries arbetsuppgifter. — 20 nov. Gästföreläsning med prof. Drobnig, Hamburg. — 25 nov. "KFMLr-processen — politik i rättssalen?" — anförande av kammaråkl. John Josten. — 26 nov. Gästföreläsning med prof. Gyula Eörsi, Ungern. — 6 dec. "Betydelse i undervisningen av lärarnas politiska åskådning" — diskussion mellan prof. Bolding, Bramstång och Roos samt univ.lekt. Christoffersson. — 13 dec. Luciakaffe för fakultetens lärare och studenter samt övrig personal. — Dessutom har under året studiebesök anordnats hos polisen i Lund och Malmö, Skandinaviska Enskilda banken i Malmö, Malmö fängelse och Sveriges Radio i Malmö.
    Tre föreningssammanträden har hållits under året. Föreningen har, i likhet med tidigare år, bedrivit en omfattande fadderverksamhet. Förlagsverksamhet har bedrivits av Stiftelsen Juristförlaget i Lund i samarbete med Studentlitteratur AB i Lund.
    P A Norstedt & Söners Förlags båda bokstipendier har för 1973 tilldelats jur.stud. Paul Blosfeld och jur.stud. Bertil Ekholm.
    Föreningens styrelse hade under våren 1973 följande sammansättning: Hugo Melander, ordf., Krister Moberg, v. ordf., Elisabeth Dahlgren, sekr., Per Grauers, skattm., Birgitta Dellborg, klubbm., Anders Nerenius, förlagsförest., Sture Frylén, red., Katarina Wingqvist, progr.chef, Erik Jarl, inform.chef, Erik Larsson, internat. sekr., och Susanne Eklundh, fadderchef. — Under hösten 1973 hade styrelsen följande sammansättning: Eva Munck af Rosenschöld, ordf., Sture Frylén, v. ordf., Katarina Wingqvist, sekr., Per Grauers, skattm., Birgitta Dellborg, klubbm., Folke Grauers, förlagsförest., Per Lundmark, red.,Ulf Skorup, programchef, Erik Jarl, inform.chef, Erik Larsson, internat. sekr., och Susanne Eklundh, fadderchef.
    Föreningen har omkring 3 300 medlemmar.