Seminarium för tolkar i Tyskland. I november 1973 anordnade det tyska tolk- och översättarförbundet BDÜ ett juridiskt seminarium, till vilket även tyskspråkiga medlemmar av Föreningen Auktoriserade Translatorer i Sverige inbjudits. Seminariet ägde rum i Frankfurt am Main och bjöd under två dagar på en rad föredrag, som dels förmedlade en bild av det tyska domstolsväsendets organisation och arbetssätt, dels penetrerade tolkens ställning och förutsättningar för framgångsrikt genomförande av hans uppdrag.
    Bland föredragshållarna märktes internationellt kända experter som överåklagaren dr Eberhard Varrentrapp i Frankfurt och dr Alexander Lane, rektor för tolkinstitutet i München.
    Seminariet gav för tolkens praktiska arbete en nyttig genomgång av aktuella tyska juridiska termer, erfarenhetsutbyte inom ramen för diskussionerna efter varje föredrag och värdefull information om hjälpmedel i form av glossarier med terminologiska redovisningar, monografier i internationella juridiska och ekonomiska frågor och hänvisningar till officiella översättningar av tyska lagar och författningar.
                                                                                                                                                L. A.

 

 

 

Kurs i europeisk integration. Europa Instituut vid Amsterdams universitet anordnar i samarbete med Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (NUFFIC) en internationell kurs på engelska språket i europeisk integration under tiden 10 september 1974—30 april 1975. Upplysningar kan fås från NUFFIC, Molenstraat 27, Haag.
                                                                                                                                               O. B.