BERNHARD GOMARD. Obligationsret. Almene emner. 2. hæfte. Ydelsen. Kbhvn 1973. Juristforbundets forlag. 90 s.

 

Bernhard Gomard har fortsatt sitt arbete med en modern framställning av den allmänna obligationsrättens principer. Det första häftet, Naturalopfyldelse, utkom år 1971 (se SvJT 1972 s. 369), och nu föreligger nästa häfte, som behandlar prestationen. Det är inte klart hur många ytterligare häften som är att vänta.

798 Litteraturnotiser    Det nya avsnittet behandlar utförligt avtalsprestationer av olika slag och de krav som motparten kan ställa på dem. Härvid har förf. funnit det naturligt att också komma in på frågor om påföljder vid bristfällig prestation, framför allt hävning. Man får väl anta att dessa problem senare blir mera ingående behandlade; över huvud taget är det svårt att komma med något omdöme om framställningens uppläggning innan man tar del av fortsättningen. Under alla omständigheter är Gomards diskussion mycket stimulerande och intressant — i mitt tycke kanske ännu mera givande än i det föregående avsnittet. En särskild fördel med hans disposition är att han kommer att noga skilja på olika avtalstyper, inte minst mellan varaktiga avtal (t. ex.tjänsteavtal, hyra, förvaring och försäkring) och avtal om engångsprestationer (t. ex. ordinära köp). Han riskerar därför inte att, som ibland sker i äldre framställningar, ställa upp allmänna principer grundade på regler om vissa avtalstyper, främst köp av lös egendom, utan att göra vederbörliga reservationer för andra, mera speciella slag av kontraktsförhållanden.
    Avtalet skildrar i det väsentliga rättsläget i Danmark; annan nordisk rätt lämnas ingalunda åsido men uppmärksammas inte konsekvent. Rättslikheten på detta område är emellertid så betydande, det danska materialet så intressant och förf:s synpunkter så värdefulla, att även en svensk jurist bör ha stor behållning av framställningen också i detta avsnitt.
                                                                                                                         Bertil Bengtsson