TORE SIGEMAN. Kvittningslagen. Kommentar till lagen den 27 maj 1970 om arbetsgivares kvittningsrätt. Karlskrona 1972. Tidens förlag. 317 s.

 

Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt trädde i kraft den 1 juli 1970. Den innebär mycket kraftiga begränsningar av arbetsgivares rätt att mot arbetstagarens löne- eller pensionsanspråk kvitta fordran som arbetsgivaren kan ha på arbetstagaren. Den mest centrala regeln i lagen är den som innebär att arbetstagaren alltid har rätt till beneficium vid kvittning som avses i lagen och att detta beneficium skall fastställas av utmätningsmannen.
    Tore Sigemans doktorsavhandling rörde löneskydd och kvittningsregler. De djupgående insikter han har på det området har på ett synnerligen förtjänstfullt sätt använts för en belysning av de olika ibland ganska komplicerade spörsmål som den nya lagen kan ge upphov till. Boken utgör en osedvanligt djuplodande och tankeväckande kommentar.
                                                                                                                                                J. L.