ARTHUR KAUFFMANN. Rechtsphilosophie im Wandel. Stationen eines Weges. Frankfurt am Main 1972. Athenäum Verlag. 395 s.

 

"Rättsfilosofi" är som bekant inte längre en disciplin, som framträder medan språk på att utgöra den del av vishetsläran som avser rättsordningen. Det är överhuvudtaget ingen vishetslära. I ett brett internationellt perspektiv kan det vara snart sagt vad som helst, från språkanalys till sociologi. I Tyskland har anknytningen till traditionell vishetslära sannolikt varit segare än annorstädes, möjligen beroende på att man för några årtionden sedan kände ett visst behov av vishet. Arthur Kauffmanns "Rechtsphilosophie im Wandel" är en samling av denne betydande och inflytelserike rättsteoretikers smärre skrifter från cirka tio år, systematiskt samordnade under ämnesrubriker. Framställningen spänner över rättspolitiska, rättssystematiska, etiska och tillämpningsmetodologiska problem. Kauffmann har varit och är en motståndare till absoluta "skolor" och lösningar; det pris han får betala är en viss konturlöshet och en nyansrikedom som inte blir mer lättöverskådlig genom författarens flitiga bruk av lärd terminologi och citat. Den jurist som har någon fäblessför sitt hantverks släktskap med humaniora, för den teoriskeptiska prudentia yrket kräver och för en lätt men distinkt och förnäm doft av både vishetslära och kammarlärdom har åtskilligt att hämta — men selektivt — i Kauffmanns bok.
S. S.

 

 

 

ULRICH SEIDEL. Datenbanken und Persönlichkeitsrecht. Köln 1972. Verlag Dr. Otto Schmidt KG. 202 s.

 

Litteraturen till utnyttjandet av datasystem på det rättsliga området sväller ständigt; detsamma gäller den internationella produktionen av arbeten om privatlivets och personlighetens rättsskydd. Seidels bok, ursprungligen doktorsavhandling vid Köln-universitetet, hänför sig till skärningspunkterna mellan de två fälten. Arbetet innehåller först en på västtyska men även amerikanska erfarenheter uppbyggd redogörelse för begreppet "databank" och för användningen på olika områden av personinriktade databanker. Härpå följer en översikt över den s. k. personlighetsrätten i tysk rätt; bokens huvuddel ägnas åt ingående diskussion av tänkbara personlighetskränkningar i datahanteringen samt åt "Datenschutz" och "Datensicherungen", d. v. s. olika legislativa och

 

304 Litteraturnotiserandra anordningar syftande till att reducera riskerna för integritetskränkningar. Det är en faktaspäckad, väldokumenterad och nyttig bok.
S. S.