W. FRIEDMANN. The State and The Rule of Law in a Mixed Economy. London 1971. Stevens. 104 s.
Professor W. Friedmann, författare till standardverken "Law in a Changing Society" (1959) och "Legal Theory" (5 uppl. 1967), har i en volym utgivit fyra föreläsningar från år 1970 om "blandekonomins" rättsliga problem. Framställningen har snarast deskriptiv karaktär, med en analyserande påbyggnad i varje avsnitt. Friedmann diskuterar statens roll som "provider", d. v. s. tillhandahållare av nyttigheter, "controller", egen företagare och skiljedomare mellan företag (enskilda och offentliga). Hans tendens kan närmast beskrivas som moderat socialdemokratisk; en återgång till den liberala statens laissez-faire och noninterventionism avvisas som en praktisk omöjlighet. Mot den bakgrunden är hans visserligen kortfattade och försiktiga men väl avvägda uttalanden om rättsliga krav på den aktiva staten av särskilt intresse. Man finner få lösningar, men Friedmann ställer i gengäld en rad problem, som torde ha sitt givna intresse i svensk rättspolitisk debatt.
S. S.