400 PersonalnotiserGeneraldirektör i domstolsverket. Regeringen har 3 april 1975 förordnat direktören i Jurist- och Samhällsvetareförbundet Mats Börjesson till generaldirektör i domstolsverket fr. o. m. 14 april 1975.
    Generaldirektör Börjesson är född i Göteborg 1927 och blev jur.kand. i Stockholm 1955. Efter tingstjänstgöring i Stockholms läns västra domsaga blev han stadsfiskalsassistent 1958, förste stadsfiskalsassistent 1959 och t. f. byråchef vid åklagarmyndigheten i Stockholm 1961. Sedan 1964 har Börjesson varit direktör i Jurist- och Samhällsvetareförbundet. Börjesson har varit expert i 1962 års polisberedning, 1967 års polisutredning och 1972 års domarutredning samt har deltagit i utredningsarbete även på åklagar- och exekusionsväsendets områden. Börjesson är ledamot av notarienämnden.

 

Justitiedepartementet. Statsrådet Lidbom har 24 mars 1975 förordnat konsumentombudsmannen Sven Heurgren att vara expert i produktansvarskommittén.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    20 mars 1975 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Anders Elowson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Ingrid Andersson att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. till ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Ulla Erlandsson, Stefan Molander, Ingemar Rexed, Bo Rydstedt, Ingo Rüger, John-Olof Wallin, Ulf Widebäck och Knut Öhrström, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Axel Edling, Gerdt Wikstrand och Jan Pennlöv samt i hovr. för Övre Norrland fisk. Gunilla Zetterberg samt
    3 april 1975 utnämnt rådm. i Sthlms tr John Westin att vara hovr. råd i Svea hovr.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    20 mars 1975 utnämnt rådm. i Malmö tr John Matiasson att vara rådm., tillika vice ordf. på avd., i tr.,
    3 april 1975 förordnat t. f. rådm. i Sthlms tr, ass. i Svea hovr. Björn Flink att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Uppsala tr samt
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Kjell Bülund att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Oskarshamns tr.

 

Kommundepartementet. Regeringen har 20 mars 1975 förordnat t. f. kanslirådet i kommundepartementet Carl-Gunnar Peterson och fil. lic. Sven-Runo Bergqvist att vara kansliråd i kommundep:t.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 10 april 1975 utnämnt kammaråkl. i Göteborgs åkl. dt Sven Säfström att vara chefsåkl. i dt.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    3 april 1975 utnämnt t. f. länspolischefen hos länsstyrelsen i Blekinge län, bitr. länspolischefen hos länsstyrelsen i Malmöhus län Olle Walle att varal änspolischef hos länsstyrelsen i förstnämnda län,
    s. d. utnämnt t. f. länspolischefen hos länsstyrelsen i Malmöhus län, länspolischefen hos länsstyrelsen i Gävleborgs län Christer Horn af Rantzien, att vara länspolischef hos länsstyrelsen i förstnämnda län,
    s. d. utnämnt t. f. länspolischefen hos länsstyrelsen i Älvsborgs län, polismäst. i Växjö polisdt Birger Qvist att vara länspolischef hos länsstyrelsen i nämnda län samt
    s. d. utnämnt t. f. länspolischefen hos länsstyrelsen i Norrbottens län, polismäst. i Luleå polisdt Gunnar Isberg att vara länspolischef hos länsstyrelsen i nämnda län.