Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. På hemställan av stiftelsens styrelse meddelas att ansökningar om anslag från stiftelsen avseende innevarande års utdelning bör före den 1 oktober 1975 insändas till stiftelsens sekreterare, advokat Lennart Reuterwall, Sveriges advokatsamfund, box 1339, 111 83 Stockholm.

 

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning höll sitt årsmöte i Stockholm 2 dec. 1974, varvid doc. Carl Hemström höll föredrag över ämnet "Jämförande rättsforskning på organisationsväsendets område". Samfundets styrelse består av prof. Åke Malmström, ordf., bitr. utrikesrådet Hans Danelius, justitierådet Torwald Hesser, prof. Lars Hjerner, doc. Carl Hemström, skattmästare, reg.rådet Gustaf Petrén, prof. Lennart Pålsson och prof. Stig Strömholm (sekr.). Medlemskap kan vinnas genom hänvändelse till sekr. (N. Rudbecksgatan 5, 752 36 Uppsala). Samfundet, som är anslutet till Association internationale des sciences juridiques, har 62 medlemmar.

 

Sjörättsföreningen i Göteborg höll under 1974 ordinarie vårsammanträde 18 april, varvid høyesterettsadvokat Frode Ringdal, Oslo, höll föredrag över ämnet "Några synpunkter på modern haveribehandling". Vid höstsammanträdet 11 nov. höll dir. Kristian von Sydow föredrag över ämnet "Sjöfart och politik".
    Föreningens styrelse, som omvalts för verksamhetsåret 1975, har under 1974 utgjorts av prof. Jan Sandström, ordf., dir. Niklas Kihlbom, v. ordf., dir. Lars Lindfelt, kassör, samt prof. Kurt Grönfors. Jur. kand. Hans Ingevall har tjänstgjort som sekr.
    I föreningens skriftserie har under 1974 såsom nr 47 utkommit "Tidsfaktorn vid transportavtal" av Grönfors samt såsom nr 48 "Modern Transport and Sales Financing". Till medlemmarna har dessutom utsänts Arkiv for Sjorett, bind 12 hefte 2.
    Vid årets slut hade föreningen 304 medlemmar, varav 27 stödjande.

 

Svenska kriminalistföreningen höll årsmöte 25 april 1974 med en diskussion över ämnet "Anhållande och häktning". Inledare var adv. Henning Sjöström.
    Föreningens styrelse har sedan årsmötet bestått av justitierådet Carl Holmberg, ordf., riksåkl. Holger Romander, v. ordf., kriminalvårdsdir. Gunnar Marnell, prof. Knut Sveri, skyddskonsulenten Georg Fitinghoff, kanslirådet Karin Bishop, doc. Karl-Erik Törnqvist, generaldir. Bo Martinsson, prof. Al-

 

506 Notiservar Nelson, polisint. Gottfrid Erlandsson, adv. Magdalena Haeggström och hovrättsass. Jan-Olov Swahn.
    Föreningen har 430 medlemmar.