Stockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde 26 febr. 1974 och åhörde föredrag av prof. Jan Hellner över ämnet "Skadestånd vid dataverksamhet", 7 juni 1974 i samband med utflykt till Uppsala och besök hos tingsrätten där, varvid prof. Robert Boman höll föredrag om "Rättegången i tvistemål om mindre värden", samt 10 dec. 1974 med redogörelse av lagmannen Carl-Anton Spak för 1972 års domarutrednings betänkande "En öppnare domarbana".
    Till styrelse valdes vid årsmötet 7 juni lagmannen Henry Montgomery, ordf., chefsrådmännen Wilhelm von Schéele, v. ordf., och David Glück, rådmannen Ylva Häckner-Gille, sekr. och kassaförv., samt tingsfiskalen Kajsa Hallberg, klubbmästare. Till suppl. utsågs chefsrådmannen Mats Hilding och rådmannen Gunnel Lännergren.
    Föreningen har under året haft 116 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges auditörer anordnade med stöd av försvarsstaben 13 och 14 juni 1974 i Visby det femtonde nordiska militärjuristmötet och höll i anslutning därtill årsmöte. I militärjuristmötet deltog bl. a. ett 40-tal militärjurister från de övriga nordiska länderna. Föredrag hölls av generaladvokaten A. Monsen från Norge om "Militärjuristens plats i disciplinärsystemet" och av hovrättslagmannen S. Marcus om "Officeren som domare i framtiden". Assessorn O. Korte från Finland redogjorde för erfarenheterna av den finska disciplinförordningen av 1972 och för förslag till reformering av den finska militära straff- och processlagstiftningen och auditören L,. F. Biering-Sörensen från Danmark talade om den nya danska militära straff- och processlagstiftningen.
    Föreningens styrelse utgörs av auditörerna G. Ingvar Ågren, Stockholm, ordf., Göran Åström, Norrköping, v. ordf., Åke Asp, Stockholm, sekr. och skattmästare, Erik Ameln, Stockholm, och Lars Montelius, Linköping, med auditörerna Arne Reis, Eksjö, och G. Wessman, Stockholm, såsom suppl. Under 1974 hade föreningen 79 aktiva och 5 passiva medlemmar.

 

Föreningen Sveriges statsåklagares styrelse består av överåkl. Berndt-Erik Berndtsson samt länsåkl. Robert Clémentz, ordf., Karl Gustaf Olsson, Sven Styring, v. ordf., Bert de Woul och Brynolf Wendt, sekr.
    Föreningen har under verksamhetsåret sysslat bl. a. med frågan om åklagarnas förhållande till allmänhet och massmedia.
    Föreningens medlemsantal är 33.

 

Föreningen Sveriges Länspolischefer har under 1974 sammanträtt fem gånger. Årsmöte hölls i Kiruna 12 och 13 juni, därvid justitiekanslern Ingvar Gullnäs redogjorde för arbetet inom utredningen om personalrörligheten inom polisväsendet.
    Föreningens styrelse utgörs av länspolischeferna Bertil Ankar, ordf., Lennart Palmér, v. ordf., Hans Wästberg, sekr., Christer Horn af Rantzien och John Rudström. Suppl. i styrelsen är länspolischeferna Ove Hesselgren, Sven-Erik Erstam och Ulf Karlsson.
    Föreningens medlemsantal är 27.

 

Föreningen Sveriges Polismästare höll under 1974 årsmöte 27 och 28 maj och har i övrigt sammanträtt tre gånger.
    Styrelsen består av polismäst. Bengt Erlandsson, ordf., polisöverint. Otto Holm, v. ordf., polismäst. Bertil Finnberg, Hans Leister, Yngve Nylander och Karl-Axel Holmström, polisint, Nils Holst och Bengt Laveberg samt polismäst. Inge Öhlund. Polisint. Jan Värnhall är sekr.
    Föreningen har under verksamhetsåret haft 218 medlemmar.