ROLAND DAHLMAN & LARS FREDBORG. Beskattning vid utlandsvistelse. Sthlm 1974. Norstedts. 335 s. Kr. 120,00.
K. G. A. SANDSTRÖM. Beskattning av inkomst av hyresfastigheter. Sthlm 1975. Norstedts. 267 s. Kr. 75,00.
JOHN BRATT & OLLE FERNSTRÖM. Deklaration och beskattning. 20:e uppl. Sthlm 1975. Norstedts. 371 s. Kr. 65,00.

 

Det begränsade utrymmet medger inte recensenten att diskutera några enskilda frågor i de tre nyutkomna skatterättsliga verk, som här anmäles. De framförda synpunkterna begränsas därför till att avse arbetenas uppläggning och inriktning.
    Dahlman-Fredborg. Beskattning vid utlandsvistelse är ett internationellt skatterättsligt arbete. En grundläggande fråga för var och en, som vill behandla internationellt-skatterättsliga problem, är hur man skall ta hänsyn till Sveriges vid en internationell jämförelse utomordentligt omfattande nät av dubbelbeskattningsavtal. Författarna har löst denna fråga så, att man dels återgivit OECD:s modellavtal, som i betydande utsträckning följts vid nyare svenska dubbelbeskattningsavtal, dels beskrivit alla ingångna svenska avtal. I den mån enskilda artiklar i dessa överensstämmer med något av modellavtalen, har man kunnat undvika en upprepning genom en enkel hänvisning till detta.
    Framställningen fyller högt ställda anspråk på fullständighet. Förutom dubbelbeskattningsavtalen återges den interna svenska internationella skatterätten samt samtliga rättsfall av internationell-skatterättslig art. Författarna begränsar sig i huvudsak till uppgiften att korrekt och fullständigt återge det omfattande materialet. Ibland tillåter sig författarna dock att

 

Anm. av R. Dahlman & L. Fredborg: Beskattn. vid utl.-vistelse, m. m. 545till enskilda rättsfall eller artiklar i ett avtal foga egna kommentarer. Dessa är ofta träffsäkra och även av teoretiskt intresse. De ger mersmak. Man hade önskat, att författarna i större utsträckning velat behandla några av de mer allmänna teoretiska problem och kontroversiella frågor, som den internationella skatterätten är så rik på.
    Den utomordentligt produktive K. G. A. Sandström har med sitt senaste arbete Beskattning av inkomst av hyresfastigheter givit den första samlade framställningen av detta praktiskt betydelsefulla område. I valet mellan att enbart behandla de regler och problem, som kan sägas vara speciella för hyresfastigheter, och att lämna en fullständig redogörelse för alla de skattefrågor, som en ägare av en hyresfastighet kan möta, har Sandström valt en medelväg. Framställningen syftar i princip till fullständighet, men när det gäller frågor, som inte är speciella för ägare till hyresfastigheter, lämnar författaren en mer översiktlig framställning och lämnar hänvisning till andra verk, där han behandlat dessa problem mer utförligt. Som vanligt lämnas utförliga rättsfallsreferat, vilka liksom de utförliga registren ökar arbetets praktiska användbarhet.
    Sandström brukar krydda sina framställningar med tillspetsade omdömen om såväl lagstiftarens som skattedomstolarnas insatser i konkreta fall. Sådana omdömen saknas inte heller i detta arbete, men de synes ha blivit avsevärt hovsammare, vilket dock inte minskat läsbarheten. Framställningen är synnerligen lättillgänglig, endast på ett par punkter en aning omständlig.
    Bratt-Fernström. Deklaration och beskattning är en av den svenska skatterättens klassiska elementarböcker, som med sin nu utkomna 20 :e upplaga visat en livskraft utan like. Å andra sidan är de ständigt nya upplagorna en förutsättning för bokens användbarhet. Den lämnar nu liksom tidigare en relativt detaljerad redogörelse för befintliga lagregler, särskilt beträffande företagsbeskattningen, vilka ofta ändras. Däremot behandlas inte tolkningsfrågor och andra problem av mer allmän karaktär.
Gustaf Lindencrona