Andra nordiska JO-mötet. Ombudsmän, valda av riksdagarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige, sammanträffade i Köpenhamn den 28 och 29 april 1975 för diskussion av gemensamma problem. Mötet var det andra i historien (ang. första mötet se SvJT 1973 s. 91). Föredragningslistan upptog inte mindre än 10 specialfrågor såsom förhållandet mellan riksdagen och ombudsmannen, administrationens beredvillighet att efterkomma ombudsmannens rekommendationer, ombudsmannens kompetens i förhållande till kommuner

 

Nordiskt och internationellt 583m. fl., hans möjlighet att pröva skönsmässiga avgöranden, utformningen av ombudsmannens beslut, delegation av ombudsmans beslutanderätt, erfarenheter från inspektionsverksamheten m. m. Mötet avslutades med en generaldebatt om ombudsmannens roll i det moderna samhället. Tyvärr räckte dock tiden inte till för en uttömmande behandling av detta stora och intressanta ämne. Diskussionerna var överlag livliga och givande. Det har ställts i utsikt att ett sammanfattande referat skall utges av vad som sades.
    Folketingets ombudsmand Lars Nordskov Nielsen var ordförande vid mötet. Första mötesdagen gav folketingets presidium middag för mötesdeltagarna på Langelinie Pavillonen.
U. L.