Västra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte 28 mars 1974. Efter då företagna val har styrelsen följande sammansättning: adv. Hans-Erik Glimstedt, Göteborg, ordf., Lars Rahmn, Göteborg, v. ordf., Bertil Kenne, Skövde, Robert Romlöv och Anders Ljung, Göteborg, Börje Skoglund, Uddevalla, Folke Rosell, Göteborg, och Gunnar Kildén, Halmstad. Suppl. är adv. Anders Grönfeldt och Torsten Leman, Göteborg, samt Claes Högström, Borås. Sekr. och kassaförv. har varit Grönfeldt och klubbmästare adv. Folke Gedda, Göteborg.
    Under våren hölls två sammanträden vid sidan av årsmötet. Såsom inledning till diskussion 10 jan. om brottmålsfrågor talade adv. Folke Rossell om "Några praktiska problem för en offentlig försvarare" och adv. Anders Ljungom "Bör ett försvararforum skapas för intern rättsinformation?" Vid en diskussionsafton 21 febr. inledde adv. Hans-Erik Glimstedt med ett anförande över ämnet "Kursverksamheten i framtiden". Vid en sammankomst 19 sept. tillsammans med representanter för rättshjälpsnämnden i Göteborg, tingsrätten, länsrätten och DON var överläggningsämnet "Ett år med rättshjälpslagen". Adv. Elin Lauritzen ledde 25 och 26 oktober en kurs i familjerätt i Hjörring, Danmark, med åttiotalet deltagare från avdelningen. Årets sista sammankomst ägnades EG-juridik med föredrag av adv. Claes Beyer.
    Avdelningen hade vid årets utgång 252 ledamöter.

 

Norra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Gävle 30 mars 1974. Styrelsen har under året utgjorts av adv. Ulf Berglöf, Skellefteå, ordf., Arne Kjellson, Sundsvall, v. ordf., Gösta Heilborn Jr, Östersund, Stig Lindström, Söderhamn, Lars Marcusson, Luleå, och Torsten Ljungdahl, Skellefteå, sekr. Suppl. har varit adv. Sven Lindberg, Sollefteå, Gustaf Selander, Östersund, och Odd Kjölsrud, Gävle.
    I anslutning till årsmötesförhandlingarna hölls föredrag av adv. Owe Björk, och avd.dir. Lars Lindau, Stockholm, om tillämpningen av lagstiftningen beträffande miljöskyddsfrågor. Avdelningen anordnade 28 och 29 sept. en kurs i familjerätt och expropriationsrätt med medverkan av adv. Elin Lauritzen och Bengt Ljungqvist samt ombudsman Göran Melchior, Stockholm.
    Vid årsskiftet hade avdelningen 144 medlemmar.

 

Föreningen Jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer höll årsmöte 30 nov. 1974 i anslutning till en av DON:s rättshjälpsenhet anordnad konferens vid vilken behandlades bl. a. DON:s översyn av rättshjälpslagstiftningen, det ekonomiska utfallet av verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna, de allmänna advokatbyråernas mottagning på annan ort samt utbildningsfrågor vid de allmänna advokatbyråerna.
    Vid mötet valdes till föreningens styrelse adv. Sven-Inge Söderberg, Luleå, ordf., Gunnar Kildén, Halmstad, v. ordf., Bengt Lundblad, Stockholm, sekr., samt såsom suppl. adv. Karin Tejning, Malmö.
    Föreningen har drygt 100 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid Svea Hovrätt har under 1974 sammanträtt fem gånger, 19 febr. med studiebesök hos Statens biografbyrå där dir. Gustaf Lindenbaum informerade om filmcensur, 17 april med föredrag av hovrättslag-

 

588 Notisermannen Lars-Erik Tillinger om nåd i brottmål, 7 juni årsmöte, 13 nov. med studiebesök hos Allmänhetens pressombudsman och 12 dec. med debatt om domarutredningens betänkande, till vilken hade inbjudits ledamoten i utredningen, riksdagsmannen Bengt Wiklund, samt kanslichefen Lars Wilhelmson och hovrättsass. Gerhard Wikrén i egenskap av expert resp. sekr. i utredningen.
    Under verksamhetsåret 1974/75 består föreningens styrelse av hovrättsfisk. Gustaf Lindstedt, ordf., Henning Isoz, v. ordf., Yvonne Hållstrand, sekr., adj. led. Olle Andretzky, kassaförv., samt hovrättsfisk. Marie Hafström, klubbmästare, Sten Heckscher, bitr. klubbmästare, Christer Billing, idrottsförman, och Outi Leijon.
    Föreningen har omkring 300 medlemmar.