Klarhet och överskådlighet än en gång

Redaktionen har berett mig tillfälle att ta del av ovanstående replik. Jag är tacksam för att hovrättsassessor Staffan Janvid gjort sig möda att lämna en auktoritativ tolkning av 1 § i 1916 års inskränkningslag i dess lydelse av 1975. Min reaktion mot avfattningen betingades närmast av den iakttagelsen att den ständiga strömmen av ny och ändrad lagstiftning menligt påverkat kvaliteten i lagstiftningsarbetet. Även efter att ha läst repliken tilllåter jag mig vidhålla, att frågetecknet i rubriken för mitt inlägg är berättigat. Jag har svårt att inse riktigheten av Janvids uttalande, att lagtextens innebörd skulle vara otvetydig. Till detta kanske jag, med all respekt för författaren, får tillfoga, att klarheten och överskådligheten i lagtext och motiv icke kan vara särdeles påtaglig, när det fordras ett så långt inlägg för att förklara dem. Låt oss emellertid ta fasta på att den nu svårt tillkrånglade inskränkningslagen kommer att avlösas av nya lagstiftningsprodukter, som måhända uppfyller kravet på klarhet och överskådlighet.

Bengt Westerling