Föreningen för marknadsrätt har under verksamhetsåret 1975 anordnat fyra sammankomster. Föreningen var 24 febr. inbjuden till konsumentverket förvisning och diskussion. Generaldir. Lars Ag informerade om verkets arbetsuppgifter varefter avdelningsdir. Nils Ringstedt orienterade om verkets förslag till produktsäkerhetslag (konsumentverkets rapport 1974: 12). Vid årsmötet 14 maj informerade lagstiftningsrådet C. G. af Schultén, justitieministeriet i Helsingfors, om det finska förslaget till konsumentskyddslag. 7 okt. inledde kreditköpskommitténs sekr., hovrättsass. Jörgen Beck-Friis, en diskussion om förslaget till konsumentkreditlag (SOU 1975: 63). Årets sista sammankomst ägde rum 9 dec. då dep. rådet Lars Jonson gav en orientering om regeringens förslag till marknadsföringslag (prop. 1975/76: 34).
    Föreningens styrelse utgörs av prof. Ulf Bernitz, ordf., dir. Sten Tengelin, v.ordf., samt dir. Jonas Modig, avdelningsdir. Christer Bergman, avdelningsdir. Nils Ringstedt, docent Hans Stenberg och ombudsman Göran Westlund. Sekr. och kassör är dir. Carl Anders Svensson och klubbmästare jur. kand. Kerstin Nordin.
    Föreningen hade vid årskiftet 1975/76 225 medlemmar.

 

 

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning höll 15 dec. sitt ordinarie årsmöte för år 1975, varvid prof. Folke Schmidt höll föredrag över ämnet "Erfarenheter av jämförande rättsforskning".
    Samfundet, som har 56 betalande medlemmar, är anslutet till Association internationale des sciences juridiques. Styrelsen består av prof. em. Åke Malmström, ordf., utrikesrådet H. Danelius, justitierådet T. Hesser, docent C. Hemström, skattmästare, prof. Lars Hjerner, regeringsrådet G. Petrén, prof. L. Pålsson och prof. Stig Strömholm, sekr. Inträde i samfundet kan vinnas genom anmälan till skattmästaren, Övre Slottsg. 14 a, 752 35 Uppsala.

 

 

Sjörättsföreningen i Göteborg höll under 1975 vårsammanträde 5 maj, varvid høyesterettsadvokat Knut Lie och universitetsstipendiat Hans Jacob Bull, Oslo, höll föredrag över ämnet "Oljeborerigger og borekontrakter. En oversikt overrettsproblemene". Vid höstsammanträdet 5 nov. höll prof. Jan Ramberg, Stockholm, föredrag över ämnet "Högt spel med nautiskt fel".
    Föreningens styrelse, som omvalts, har utgjorts av prof. Jan Sandström, ordf.,dir. Niklas Kihlbom, v. ordf., dir. Lars Lindfelt, kassaförv., samt prof. Kurt Grönfors. Jur. kand. Jan Steneby har tjänstgjort som sekr. Revisorer har varit dir. H.-G. Mellander och B.-G. Nilsson ined dir. P.-O. Warberg och Håkan Gezelius som suppl.
    Remissvar har avgivits beträffande justitiedepartementets promemoria (Ju 1975: 8) angående utkast till internationell konvention om ansvarighet för skada, orsakad av förorening genom olja i samband med oljeborrning på havsbottnen.
    I föreningens skriftserie har utgivits nr 49, "Pseudo-demurrage and the arrived ship" av Michael J. Mustill, nr 50, "Transporträttsliga studier" av prof. Kurt Grönfors, nr 51 "The New York Produce Exchange Time Charter" av Nicholas J. Healy och nr 52, "Ship's Value" av dispaschör Kaj Pineus.
    Vid årets slut hade föreningen 316 medlemmar, varav 26 stödjande.

 

 

Svenska Kriminalistföreningen höll ordinarie årsmöte 17 april 1975. Vid årsmötet diskuterades ämnet "Åklagare som domare?". Diskussionen inleddes av sekr. i åtalsrättskommittén, hovrättsass. Bertil Werner. Föreningen anordnade 25 sept. ett extra sammanträde vid vilket diskuterades ämnet "Frivårdens ansvar". Diskussionen inleddes av lagmannen Tor Sverne och insp. Birgit Hinderson.
    Föreningens styrelse har sedan årsmötet bestått av justitierådet Carl Holmberg, ordf., riksåkl. Holger Romander, v. ordf., skyddskonsulenten Georg Fitinghoff, överläk. Karl-Erik Törnqvist, generaldir. Bo Martinsson, prof. Alvar Nelson, polisint. Gottfrid Erlandsson, adv. Magdalena Haeggström, hovrätts-

 

414 Notiserass. Jan-Olov Swahn, kriminalvårdsinsp. Paul Samuelsson, fil. kand. Hans von Hofer och hovrättsass. Jan Vilgeus.
    Föreningen har 415 medlemmar.