Studiebesök utomlands. Europarådet anordnar årligen studiebesök för jurister i något eller några av Europarådets medlemsländer. Svenska jurister har möjlighet att delta i sådana studiebesök. I SvJT 1971 s. 494 har lämnats närmare upplysningar om dessa studiebesök. Formulär för ansökan om deltagande kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Måns Jacobsson). Ansökan skall genom justitiedepartementet inges till Europarådet senast den 31 oktober 1976.

M. J.

 

Riksdagens ombudsmän. Riksdagen har 7 maj 1976 utsett justitieombudsmannen Ulf Lundvik till justitieombudsman och administrativ chef samt hovrättslagmannen Anders Wigelius, kammarrättslagmannen Leif Ekberg och byråchefen Karl-Erik Uhlin till justitieombudsmän.
    En biografi över justitieombudsman Lundvik har tidigare intagits i SvJT 1966 s. 727 (se även SvJT 1968 s. 351).

 

Personalnotiser 589    Justitieombudsman Wigelius är född i Norrtälje1921. Han blev student i Uppsala 1941 och jur.kand. där 1950. Efter tingstjänstgöring i Fryksdals domsaga blev han 1954 fiskal i Svea hovrätt. Han tjänstgjorde därefter i Nedre Norrbygdens vattendomstol och i vattenöverdomstolen, blev assessor 1960 och lagman i hovrätten för Nedre Norrland 1969. Åren 1961—1964 fullgjorde han notarie- och sekreteraretjänstgöring i första lagutskottet, var under 1965 sakkunnig i justitiedepartementet, åren 1966—1967 avdelningschef hos högertrafikkommissionen, 1968 ånyo sekreterare iförsta lagutskottet samt därefter departementsråd i justitiedepartementet till hösten 1969.
    Sedan 1972 har han varit ställföreträdare för riksdagens ombudsmän.

 

    Justitieombudsman Ekberg är född i Malmö1930. Han blev student där 1948 och jur. kand. i Lund 1953. Efter tingstjänstgöring i Torna ochBara domsaga i Lund började han som aspirant i Skånska hovrätten 1956. Han blev fiskal där 1957och assessor 1964. Han var sekreterare i riksdagens andra lagutskott 1960—1962 och i särskilda utskottet för studiesociala frågor 1964. Han var vidare sekreterare i 1963 års arbetstidskommitté 1963—1968, sakkunnig i socialdepartementet 1966 och på nytt sekreterare i andra lagutskottet 1967—1970 och i socialförsäkringsutskottet 1971. Han var lagman i kammarrätten i Göteborg från domstolensbildande 1972. Han har varit expert i bl. a. 1964 års sjöarbetstidsutredning och yrkesskadeförsäkringskommittén (ordförande i den sistnämnda sedan 1975). Han är också ledamot av socialpolitiska samordningsutredningen och vice ordförande i radionämnden sedan 1971.

 

    Justitieombudsman Uhlin är född i Hjo 1913.Han blev student i Stockholm 1932 och jur. kand.där 1937. Efter tingstjänstgöring i Sunnerbo domsaga i Ljungby blev han 1941 fiskal i Göta hovrätt. 1945 blev han sekreterare vid JK-ämbetet och 1945 blev han byråchef där. 1970 blev han kanslichef vid riksdagens ombudsmannaexpedition. Hanhar haft åtskilliga förordnanden som JK.

 

 

 

President i den nyinrättade kammarrätten i Jönköping. Regeringen har den 20 maj 1976 utnämnt kammarrättslagmannen i kammarrätten i Stockholm Carl Axel Petri till president i kammarrätten i Jönköping fr. o. m. den 1 oktober 1976.
    President Petri är född i Ronneby 1929. Han avlade studentexamen i Växjö 1948 och blev jur.kand. i Lund 1953. Efter tingstjänstgöring vid Oxie och Skytts domsaga blev han 1956 fiskal ihovrätten över Skåne och Blekinge. Han blev 1963 assessor i hovrätten. 1964 blev han försäkringsdomare. Sedan 1972 har han varit kammarrättslagman. Under åren 1958—59 tjänstgjorde Petri i riksdagen i huvudsak som notarie med sekreterar- 

 

590 Personalnotisergöromål i konstitutionsutskottet. Han var sakkunnig i ecklesiastikdepartementet 1960. Sedan 1958 har han haft ett flertal utredningsuppdrag. F. n. är han ordförande i sjömanspensionsutredningen och expert i pensionskommittén.
    Petri har varit ordförande i rättshjälpsnämnden i Stockholm och ledamot i styrelsen för statens naturvårdsverk.