Tionde europeiska justitieministermötet
På inbjudan av Belgiens regering hölls det tionde europeiska justitieministermötet i Bryssel den 3 och 4 juni 1976. De tidigare nio mötena har hållits i Paris 1961, i Rom 1962, i Dublin 1964, i Västberlin 1966, i London 1968, i Haag 1970, i Basel 1972, i Lidingö 1973 och i Wien 1974 (SvJT 1961 s. 528, 1962 s. 775, 1964 s. 388, 1966 s. 481, 1968 s. 596, 1970 s. 692, 1972 s. 8041973 s. 737 och 1974 s. 608). Dessutom ägde ett informellt möte rum år 1975 i Obernai utanför Strasbourg (SvJT 1975 s. 583).
    I Brysselmötet deltog Belgiens, Cyperns, Finlands, Frankrikes, Förbundsrepubliken Tysklands, Irlands, Italiens, Luxemburgs, Nederländernas, Norges, Schweiz', Sveriges, Turkiets och Österrikes justitieministrar. Från Storbritannien deltog tre ministrar, the Attorney-General, the Lord Advocate och the Minister of State for the Home Department. Danmark och Grekland företräd-

 

Notiser 683des av departementstjänstemän. Som observatörer deltog Liechtensteins regeringschef, Portugals och Spaniens justitieministrar samt förträdare för Vatikanstaten. Europeiska Gemenskaperna (EG), Haagkonferensen för internationell privaträtt, Rominstitutet för privaträttens förenhetligande (UNIDROIT), Europarådets rådgivande församlings juridiska utskott, Europarådets kommitté för juridiskt samarbete (CCJ) och dess kommitté för straffrättsliga och kriminologiska frågor (ECCP) var också representerade genom observatörer.
    Från Sverige deltog justitieminister Lennart Geijer, rättscheferna Staffan Vängby och Per Jermsten samt hovrättsassessorn Måns Jacobsson. Sammanlagda antalet deltagare vid mötet var cirka 120.
    Till ordförande vid mötet valdes Belgiens justitieminister Herman Vanderpoorten och till vice ordförande den norska justitieministern Inger Louise Valle.
    Av de frågor som diskuterades vid mötet kan nämnas utvecklingen på familjerättens område, alternativa påföljder till fängelse och massmedialagstiftning. Vidare diskuterades åtgärder för bekämpande av terrorism. I dessa ämnen antog ministermötet resolutioner i vilka Europarådets ministerkommitté rekommenderas att vidta vissa närmare angivna åtgärder.
    Till grund för diskussionen rörande utvecklingen på familjerättens områdelåg en rapport som hade utarbetats av den schweiziske justitieministern. Ministrarna uttalade att de nuvarande rättsolikheterna innebär olägenheter för enskilda, t. ex. i form av s. k. haltande äktenskap. En harmonisering av familjerätten skulle därför enligt ministrarna vara önskvärd. Från vissa ministrar framhölls emellertid de stora svårigheter som ett harmoniseringsarbete på familjerättens område skulle innebära. I en resolution rekommenderar justitieministrarna Europarådets ministerkommitté att uppdra åt CCJ att undersöka möjligheterna att få till stånd större rättslikhet i Europa på det familjerättsliga området. Enligt justitieministrarna bör därvid undersökas på vilka områden ett harmoniseringsarbete kan förväntas leda till positivt resultat. Vidare tillstyrkte ministrarna ett österrikiskt förslag att anordna en familjerättskonferens för diskussion av vilka ämnen som var lämpliga för ett harmoniseringsarbete på europeisk nivå.
    Den kriminalpolitiska diskussionen ägde rum mot bakgrund av en rapport som hade utarbetats av den franske justitieministern. I diskussionen framhölls från flertalet ministrar att det var önskvärt att begränsa användningen av korta och medellånga frihetsstraff. Vidare uttalades att det var angeläget att i högre grad än för närvarande använda andra påföljder än frihetsstraff, t. ex. böter. I en resolution rekommenderar justitieministrarna Europarådets ministerkommitté att uppdra åt ECCP att anordna seminarier rörande användning av andra påföljder än frihetsberövande. Vidare rekommenderar justitieministrarna ministerkommittén att uppmuntra sådan forskning rörande verkningarna av dylika påföljder som kan ge underlag för en bedömning av vilken roll dessa påföljder bör ges i en ny europeisk kriminalpolitik.
    Massmedialagstiftningen diskuterades på grundval av en rapport som hade utarbetats av Cyperns justitieminister. Justitieministrarna uttalade sin tillfredsställelse över att Europarådets ministerkommitté nyligen hade tillsatt en expertkommitté som skall utbyta erfarenheter och företa studier rörande de rättsliga problem som massmedierna ger upphov till i medlemsstaterna.
    När det gäller åtgärder mot terrorism uttalade ministermötet att gemensamma och kraftfulla åtgärder mot terroristdåd var nödvändiga. Ministrarna

 

684 Notiserförklarade att de med stort intresse hade tagit del av det utkast till konventionrörande åtgärder mot terrorism som hade utarbetats inom Europarådet. Syftet med den konventionen är bl. a. att underlätta utlämning av personer som har gjort sig skyldiga till terroristdåd. Ministermotet rekommenderade vidare Europarådets ministerkommitté att uppdra åt ECCP att utreda möjligheterna att förbättra samarbetet mellan judiciella myndigheter såvitt avser terroristdåd.
    På inbjudan av Danmarks justitieminister beslöts att det elfte europeiska justitieministermötet skall äga rum i Köpenhamn. Avsikten är att mötet skall hållas i juni 1978. Vidare beslöts att det därpå följande mötet skall äga rum i Turkiet år 1980.

M. J.